vở bài tập toán lớp 5 bài 7

Câu 1, 2, 3 trang 9 Vở bài bác luyện (SBT) Toán lớp 5 luyện 1. Tính:

1. Tính

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 7

a)

\({4 \over {10}} + {7 \over {10}} = ………..\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{18} \over 5} – {4 \over 5} = ………..\)

b) 

\(\eqalign{
& {5 \over 7} + {4 \over 9} = ……………….. \cr
& {4 \over 5} – {2 \over 3} = ……………….. \cr
& {9 \over {11}} + {3 \over 8} = ………………… \cr
& {{16} \over {25}} – {2 \over 5} = ………………… \cr} \)                                                                              

2. Tính

a) \(5 + {3 \over 5} = …………..\)

b) \(10 – {9 \over {16}} = ………….\)

c) \({2 \over 3} – ({1 \over 6} + {1 \over 8}) = ………………..\)

3. Một thư viện  đem số sách là sách giáo khoa, số sách là truyện thiếu hụt nhi, còn sót lại là sách nghề giáo. Hỏi sách nghề giáo chiến từng nào Tỷ Lệ số sách nhập tủ sách.

Đáp án

1. Tính

a)

\(\eqalign{
& {4 \over {10}} + {7 \over {10}} = {{4 + 7} \over {10}} = {{11} \over {10}} \cr
& {{18} \over 5} – {4 \over 5} = {{18 – 4} \over 5} = {{14} \over 5} \cr} \)

Xem thêm: Tại sao nên sở hữu đôi giày sneaker nike chính hãng?

b)

\(\eqalign{
& MSC:63;\,\,\,\,\,\,{5 \over 7} + {4 \over 9} = {{5 \times 9} \over {7 \times 9}} + {{4 \times 7} \over {9 \times 7}} = {{45 + 28} \over {63}} = {{73} \over {63}} \cr
& MSC:15;\,\,\,\,\,\,\,{4 \over 5} – {2 \over 3} = {{4 \times 3} \over {5 \times 3}} – {{2 \times 5} \over {3 \times 5}} = {{12 – 10} \over {15}} = {2 \over {15}} \cr
& MSC:88;\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}} + {3 \over 8} = {{9 \times 8} \over {11 \times 8}} + {{3 \times 11} \over {8 \times 11}} = {{72 + 33} \over {88}} = {{105} \over {88}} \cr
& MSC:25;\,\,\,\,\,\,\,\,{{16} \over {25}} – {2 \over 5} = {{16} \over {25}} – {{2 \times 5} \over {5 \times 5}} = {{16 – 10} \over {25}} = {6 \over {25}} \cr} \)

2. Tính

a) \(5 + {3 \over 5} = {5 \over 1} + {3 \over 5} = {{5 \times 5} \over {1 \times 5}} = {{25 + 3} \over 5} = {{28} \over 5}\)

b) \(10 – {9 \over {16}} = {{10} \over 1} – {9 \over {16}} = {{10 \times 16} \over {1 \times 16}} – {9 \over {16}} = {{160 – 9} \over {16}} = {{151} \over {16}}\)

c)

\(\eqalign{
& MSC:24 \cr
& {2 \over 3} – ({1 \over 6} + {1 \over 8}) = {2 \over 3} – ({{1 \times 4} \over {6 \times 4}} + {{1 \times 3} \over {8 \times 3}})\cr &= {2 \over 3} – ({{4 + 3} \over {24}}) = {2 \over 3} – {7 \over {24}} \cr & = {{2 \times 8} \over {3 \times 8}} – {7 \over {24}} = {{16} \over {24}} – {7 \over {24}} = {9 \over {24}} = {3 \over 8} \cr} \)

3. 

Phân số chỉ tổng số sách giáo khoa và truyện thiếu hụt nhi là:

\({{60} \over {100}} + {{25} \over {100}} = {{85} \over {100}}\) (số sách của thư viện)

Xem thêm: na2so4 ra naoh

Phân số chỉ số sách nghề giáo đem nhập tủ sách là:

\({{100} \over {100}} – {{85} \over {100}} = {{15} \over {100}}\) (số sách của thư viện)

Đáp số: \({{15} \over {100}}\) số sách của tủ sách là sách giáo viên