ví dụ con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

THÔNG TIN TIỂU LUẬN

  • Trường: Đại học Kinh tế – Luật
  • Môn: Triết học
  • Số trang: 18 trang (cả bìa).
  • Năm: 2022 / Mã số: A0044.
  • Pháp luật áp dụng: Không.
  • Từ khóa: Nhận thức/ Phép biện chứng

XEM TRƯỚC NỘI DUNG

[Tiểu luận 2022] Con đường biện chứng của sự nhận thức

Bạn đang xem: ví dụ con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

MỤC LỤC TIỂU LUẬN

MỤC LỤCTrang
LỜI MỞ ĐẦU1
1. Lý do chọn đề tài1
2. Mục đích nghiên cứu1
3. Phương pháp nghiên cứu1
4. Bố cục1
CHƯƠNG I: QUAN ĐIỂM CỦA MÁC LÊNIN VỀ CON ĐƯỜNG BIỆN CHỨNG CỦA NHẬN THỨC CHÂN LÝ3
CHƯƠNG II: CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC5
2.1. Nhận thức cảm tính5
2.2. Nhận thức lý tính6
CHƯƠNG III: PHÂN LOẠI NHẬN THỨC9
3.1. Theo chủ nghĩa duy vật Mác9
3.1.1. Dựa vào trình độ thâm nhập vào bản chất của đối tượng9
3.1.2. Dựa vào tính tự phát hay tự giác của sự xâm nhập vào bản chất của sự vật10
3.2. Theo các học thuyết khác11
CHƯƠNG IV: MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA HAI GIAI ĐOẠN NHẬN THỨC12
KẾT LUẬN15
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO16

LỜI MỞ ĐẦU

Trong hệ thống triết học Mác – Lênin, học thuyết về phạm trù chiếm một vị trí khá quan trọng. Nó vừa có ý nghĩa lý luận, vừa có ý nghĩa thực tiễn to lớn; đồng thời, đóng vai trò nền tảng, cơ sở để xây dựng nên các nguyên lý, các quy luật của phép biện chứng duy vật. Chính vì vậy, khi nghiên cứu một nguyên lý, một quy luật nào đó, chúng ta phải bắt đầu từ việc tìm hiểu các phạm trù cấu thành của nó. Ví dụ, trước khi nghiên cứu nội dung của quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại, chúng ta phải tìm hiểu các phạm trù, như chất, lượng, độ, tác động, chuyển hoa… Như vậy, có thể khẳng định rằng, các phạm trù đóng vai trò rất quan trọng đối với quá trình nhận thức. Tuy nhiên, từ trước đến nay, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta chưa quan tâm một cách thoả đáng đến vấn đề này trong lịch sử triết học nói chung và trong triết học Mác – Lênin nói riêng. Trong bài viết này, chúng tôi cố gắng hệ thống hoá những ý kiến của các nhà kinh điển của triết học Mác xoay quanh vấn đề bản chất của nhận thức và vai trò của nó trong việc sáng tạo nên các phạm trù.

TẢI VỀ

Xem thêm: BK8 đăng nhập như thế nào? Hướng dẫn cách truy cập vào BK8

Vui lòng tải về để xem toàn bộ nội dung của tài liệu!

Trả phí 100.000 VNĐ (.docx) | Hướng dẫn thanh toán

Xem thêm: ki kmno4 h2so4