tiếng anh 11 unit 8

Unit 8 lớp 11: Listening

Bạn đang xem: tiếng anh 11 unit 8

Unit 8: Our world heritage sites – Listening – Cô Nguyễn Thanh Hoa (Giáo viên Key English)

1. You are going to listen to a radio programme about Phong Nha – Kc Bang National Park, one of the world heritage sites in Viet Nam. What do you know about this place? Use the words and phrases in the box to describe it. (Em sắp nghe một chương trình phát thanh về Phong Nha – Kẻ Bàng, một trong những di sản ở Việt Nam. Em biết gì về nơi này? Dùng từ / cụm từ cho trong khung để mô tả nó.)

This place is famous for its numerous caves. The caves are Phong Nha – Ke Bang’s main attraction. Tourists can explore various caves in Phong Nha – Ke Bang.

It has forests with diverse flora and fauna.

There are a lot of underground rivers in the caves.

Mountain climbing is a popular activity for visitors to Phong Nha – Ke Bang. Phong Nha – Ke Bang can be compared to a huge geological museum.

2. Match the words with the correct pictures. (Ghép từ tương ứng với những bức tranh.)

1.c2.c3.a
4.b5.f6.d

3. Listen to a nature radio programme and choose the correct answer. (Em hãy nghe một chương trình phát thanh nói về thiên nhiên và chọn câu trả lời đúng.)

Bài nghe:

Đáp án C.

Nội dung bài nghe:

Welcome to Radio 3 Nature Programme. Today. I’ll talk about Phong Nha- Ke Bans National Park, one of the eight world heritage sites in Viet Nam. It is located in central ofQuang Binh Province, about 500 km south of Ha Noi. the capital of Viet Nam. Thanks to its complex geological structure with different kinds of stone, Phong Nha – Bang can be compared to a huge geological museum. Phong Nha- Ke Bang mountair can provide a lot of valuable information about the Earth’s geological developing through various periods. One geological characteristic to notice here is the system underground rivers, grottos and caves in the limestone mountains.

The park is in an area with a high average rainfall; however, few rivers and streams can be seen here because the water is absorbed inside the limestone mountains. As a resiL tens of millions of years, water has been eroding the rocks, creating numerous grottos aril] caves. Phong Nha- Ke Bang is famous for its caves such as Phong Nha, Tien Son and Thien Duong Caves. Son Doong Cave is considered to be the largest one in the worid with 200 metres in height, 200 metres in width, and at least 8.5 kilometres in length.

Because of its geological value, Phong Nha- Ke Bang was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 2003. I strongly recommend that you find time to visit Phong Nha- Ke Bang Park. It’d be worthwhile exploring its caves and grottos, and seeing the diversity of its flora and fauna. If you enjoy mountain climbing, there are some steep mountains over 1,000 metres high, which can be a real challenge for adventurous climbers.

Thank you for joining me today! And don’t forget to tune in tomorrow at the same time.

Hướng dẫn dịch:

Chào mừng đến với kênh Radio số 3 Chương trình Thiên nhiên. Hôm nay. Tôi sẽ nói về Vườn Quốc Gia Phong Nha-Kẻ Bàng, một trong 8 di sản văn hoá thế giới tại Việt Nam. Nó nằm ở trung tâm của tỉnh Bình Thuận, cách Hà Nội khoảng 500 km về phía nam. thủ đô của Việt Nam. Nhờ cấu trúc địa chất phức tạp của nó với các loại đá khác nhau, Phong Nha – Kẻ Bàng có thể so sánh với một bảo tàng địa chất lớn. Phong Nha – Kẻ Bàng có thể cung cấp rất nhiều thông tin giá trị về sự phát triển địa chất của Trái đất qua nhiều thời kỳ. Một đặc điểm địa chất nổi bật ở đây là hệ thống sông ngầm ngầm, hang động và hang động trên núi đá vôi.

Công viên nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình cao; tuy nhiên, có ít dòng sông và suối ở đây bởi vì nước được hấp thụ bên trong các ngọn núi đá vôi. Trong hàng chục triệu năm trở lại đây, nước đã làm xói mòn các tảng đá, tạo ra nhiều hang động hẻo lánh]. Phong Nha – Kẻ Bàng nổi tiếng với những hang động như Động Phong Nha, Động Tiên Sơn và Động Thiên Đường. Động Sơn Đoòng được coi là hang động lớn nhất trong quần đảo với chiều cao 200 mét, chiều rộng 200 mét, và có chiều dài ít nhất 8,5 km.

Vì giá trị địa chất, Phong Nha – Kẻ Bàng đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2003. Tôi khuyên bạn nên dành thời gian để ghé thăm Công viên Phong Nha – Kẻ Bàng. Bạn sẽ được khám phá hang động tuyệt vời này và thấy sự đa dạng của hệ thực vật và động vật của nó. Nếu bạn thích leo núi, có một số dãy núi cao trên 1.000 mét, có thể là một thách thức thực sự cho những người leo núi phiêu lưu.

Xem thêm: na2so4 ra naoh

Cảm ơn bạn đã tham gia cùng tôi hôm nay! Và đừng quên giờ này ngày mai mở kênh này.

4. Listen again and complete the sentences with no more than three words. (Nghe lại đoạn băng lần nữa và hoàn thành câu với không quá ba từ.)

Bài nghe:

1. 500 km south2. geological museum3. mountains
4. rivers and streams5. in the world6. mountain climbing

5. Work in groups. Discuss the following questions. (Làm việc theo nhóm, thảo luận những câu hỏi dưới đây.)

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 8 khác:

 • Unit 8 Từ vựng Tiếng Anh 11 mới: Liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (trang 30-31 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen and read 2. Read the converstation again …

 • Language (trang 32-33 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Fill in blanks … 2. Use the correct …

 • Skills: gồm 4 phần

 • Reading (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. You are going to … 2. Read the text quickly …

 • Speaking (trang 35-36 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Read the information … 2. Work in groups …

 • Listening (trang 37 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. You are going to … 2. Match the words …

 • Writing (trang 38 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Ask and answer … 2. Complete an outline …

 • Communication and Culture (trang 39 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Work in groups … 1. Look at the photo …

 • Looking Back (trang 40 SGK Tiếng Anh 11 mới) 1. Listen to the following … 2. Listen again and check …

 • Project (trang 41 SGK Tiếng Anh 11 mới) Work in groups …

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

Đăng bởi: Key English

Xem thêm: mg + feso4

Chuyên mục: Tiếng Anh Lớp 11