theo hồ chí minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa mác là gì?

Bạn đang tìm hiểu về theo hồ chí minh ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa mác là gì. Dưới đây là những nội dung hay nhất do nhóm vaege.org.vn tổng hợp và biên soạn, xem thêm ở chuyên mục Hướng Dẫn.

theo hồ chí minh ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa mác là gì
18 theo hồ chí minh ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa mác là gì hay nhất

Theo Hồ Chí Minh thì ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? [1]

Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu trí tuệ vĩ đại của loài người. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin là quy luật phát triển khách quan của xã hội
Chủ nghĩa Mác – Lênin là một hệ thống lý luận thống nhất gồm ba bộ phận: triết học Mác – Lênin, kinh tế chính trị Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.. Những nội dung chủ yếu thể hiện bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin
Chủ nghĩa Mác – Lênin là thành tựu trí tuệ vĩ đại của loài người. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin là quy luật phát triển khách quan của xã hội

Bạn đang xem: theo hồ chí minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa mác là gì?

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? [2]

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một di sản lớn về phong cách đạo đức cách mạng Bác đã để lại cho dân tộc
Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?. Trên đây là 4 quan điểm được đưa ra để các bạn đọc suy ngẫm xem theo chủ tịch Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì.
Chủ nghĩa nhân đạo là sự tổng hợp tất cả những quan điểm, hành vi đạo đức khẳng định giá trị và phẩm chất của con người, tôn trọng tự do của con người, nhằm thỏa mãn những nhu cầu và nguyện vọng chân chính của con người.. Lòng nhân đạo ở mỗi con người là ý thức, tình cảm mang tính nhân đạo

Theo Hồ Chí Minh thì ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? [3]

Sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lenin? Sự vận dụng của chủ nghĩa Mác? Các bộ phận của chủ nghĩa Mác – Lenin? Nội dung của chủ nghĩa Mác? Ưu điểm của chủ nghĩa Mác theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh?. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lenin? Sự vận dụng của chủ nghĩa Mác? Các bộ phận của chủ nghĩa Mác – Lenin? Nội dung của chủ nghĩa Mác? Ưu điểm của chủ nghĩa Mác theo quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh?
Hồ Chí Minh trải qua quá trình học hỏi, Người đã tìm thấy được ánh sáng soi đường cho cách mạng Việt Nam. Từ đó Người lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
– Trong quá trình phát triển của xã hội loài người, nhất là từ khi xuất hiện các giai cấp và đấu tranh giai cấp, quần chúng lao động luôn mơ ước được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc sống ấm no, đầy đủ, tự do và hạnh phúc. Các tư tưởng tiến bộ, nhân đạo hình thành và phát triển trong lịch sử nhân loại đều mong muốn giải phóng giai cấp công nhân khỏi áp bức, bất công.

Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? [4]

Câu hỏi: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì?. Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là chủ nghĩa nhân đạo triệt để.
Lòng nhân đạo ở mỗi con người là ý thức, tình cảm mang tính nhân đạo. Lòng nhân đạo là sản phẩm của sự cá nhân hóa, nhân cách hóa, nội tâm hóa chủ nghĩa nhân đạo
Lòng nhân đạo ấy có nội dung và hình thức như thế nào tuỳ điều kiện sinh hoạt, sự tiếp thu chủ nghĩa nhân đạo, và hoạt động xã hội của mỗi người. Lòng nhân đạo thể hiện ra là thái độ tốt và tình yêu đối với con người.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam [5]

Hồ Chí Minh là một nhà tư tưởng lỗi lạc, có nhiều cống hiến kiệt xuất vào kho tàng tư tưởng – lý luận của dân tộc và nhân loại. Qua các giai đoạn lịch sử khác nhau, thế giới đều thừa nhận có tư tưởng Hồ Chí Minh và bản thân Người thực sự là một nhà tư tưởng, nhà lý luận vĩ đại của thời đại chúng ta.Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là biểu tượng sáng ngời về đạo đức cách mạng, tấm gương hi sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; Người còn để lại cho các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh và Thời đại Hồ Chí Minh.Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 18/2/1995 của Bộ Chính trị khóa VII khẳng định: “Trong khi giải quyết n hững vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.”
Qua luận cương của Lênin, Hồ Chí Minh đã thấy được cái cần thiết cho dân tộc Việt Nam – con đường giải phóng dân tộc. Từ nhu cầu thực tiễn của cách mạng Việt Nam, từ những hiểu biết sâu sắc văn hóa phương Đông, văn hóa Pháp, Hồ Chí Minh đã vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, Người cho rằng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở các thuộc địa không hoàn toàn phụ thuộc vào cách mạng ở chính quốc”, nhân dân thuộc địa có thể đứng lên tự giải phóng chính mình, cuộc cách mạng có thể thắng lợi trước ở một nước thuộc địa.Hồ Chí Minh xem chủ nghĩa Mác – Lênin như một kim chỉ nam cho sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc và luôn nhấn mạnh rằng cần phải vận dụng sáng tạo “cẩm nang thần kỳ” đó.Từ phương pháp tiếp cận đúng đắn, mạnh dạn, khoa học trong kế thừa và phát triển học thuyết Mác – Lênin, đồng thời bám sát thực tiễn Việt Nam và thế giới, Hồ Chí Minh đã có những luận điểm sáng tạo góp phần làm phong phú thêm chủ nghĩa Mác – Lênin trong vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ mới và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở một nước phương Đông, thuộc địa nửa phong kiến, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.Luận điểm sáng tạo lớn đầu tiên của Hồ Chí Minh là luận điểm về chủ nghĩa thực dân và vấn đề giải phóng dân tộc
Sự phân tích về chủ nghĩa thực dân của Hồ Chí Minh đã vượt hẳn những gì mà những nhà lý luận mát – xít đề cập đến. Người đã nêu lên những luận điểm sáng tạo: Cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa quan hệ chặt chẽ với cách mạng chính quốc, nhưng không hoàn toàn phụ thuộc vào cách mạng chính quốc

Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam [6]

LÀ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM. I- CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN LÀ HỌC THUYẾT KHOA HỌC VÀ CÁCH MẠNG NHẤT TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY
a) Sự ra đời của chủ nghĩa Mác – Lênin là quy luật phát triển khách quan của xã hội. – Trong quá trình phát triển xã hội loài người, nhất là từ khi xuất hiện các giai cấp và đấu tranh giai cấp, quần chúng lao động luôn luôn mơ ước được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng, có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc
– Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân ở nhiều nước Tây Âu, nhất là nước Anh, đã phát triển mạnh mẽ. Bước lên vũ đài chính trị, giai cấp vô sản cần có lý luận khoa học để hướng dẫn cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp mình khỏi áp bức, bất công xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt [7]

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm và tư tưởng của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của ông được Đảng Cộng sản Việt Nam tổng kết, hệ thống hóa. Hệ thống tư tưởng này bao gồm những quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam,[1] từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam.[2]
Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh nhận định Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt Nam, tư tưởng cách mạng Pháp, tư tưởng tự do của Hoa Kỳ, lý tưởng cộng sản Marx – Lenin, tư tưởng văn hóa phương Đông, văn hóa phương Tây và phẩm chất cá nhân của Hồ Chí Minh.[4]. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã được xác định là một hệ tư tưởng chính thống của Đảng Cộng sản Việt Nam bên cạnh chủ nghĩa Mác-Lênin, được chính thức đưa ra từ Đại hội VII của Đảng
Phần lớn các giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh không phân tích các quan điểm của ông theo các thời kỳ lịch sử, không phân tích cụ thể các tác phẩm của ông theo chiều thời gian. Điển hình như năm 1930 khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ông cho rằng đấu tranh giải phóng dân tộc đi kèm đấu tranh giải phóng giai cấp

Quan điểm duy vật biện chứng trong tư tưởng Hồ Chí Minh [8]

Cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh là triết lý biện chứng duy vật. Hồ Chí Minh đã kết hợp nhuần nhuyễn triết lý ấy với tinh hoa của nền văn hóa phương Đông và phương Tây, với thực tiễn Việt Nam và thế giới
Tìm hiểu quan điểm biện chứng duy vật trong tư tưởng Hồ Chí Minh giúp chúng ta không chỉ hiểu rõ hơn về chủ nghĩa duy vật biện chứng, mà còn hiểu rõ hơn tư tưởng của Người; đồng thời, cũng gợi mở cho chúng ta cách thức vận dụng quan điểm duy vật biện chứng vào công việc, cuộc sống.. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là một bộ phận của học thuyết triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen đề xướng1
Đặc trưng của phương pháp duy vật biện chứng là coi một sự vật hay một hiện tượng trong trạng thái luôn phát triển và xem xét nó trong mối quan hệ với các sự vật và hiện tượng khác. Biện chứng duy vật là một học thuyết khoa học, là linh hồn của chủ nghĩa Mác, là đỉnh cao của tư duy khoa học mà nhân loại đã đạt được thông qua bộ óc thiên tài của C.Mác vào giữa thế kỷ XIX

BÀI 1: CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM [9]

Đi lên chủ nghĩa xã hội – sự lựa chọn phù hợp với khát vọng của nhân dân, yêu cầu giải phóng dân tộc của Việt Nam và quy luật, xu thế khách quan của lịch sử. Đi lên chủ nghĩa xã hội đáp ứng khát vọng của Nhân dân và yêu cầu giải phóng dân tộc của Việt Nam
Từ khi ra đời cho tới nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng ta, Nhân dân ta; đi lên chủ nghĩa xã hội là đáp ứng khát vọng của Nhân dân và yêu cầu giải phóng dân tộc. Trong Cương lĩnh đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 03-02-1930) Đảng ta đã chủ trương: tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
Thực tiễn lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam cho thấy, phong trào Cần Vương – đại diện cho giai cấp phong kiến; phong trào Đông Du – đại diện cho nho sỹ, trí thức; phong trào của Đội Cấn – đại diện cho binh sỹ; phong trào của Hoàng Hoa Thám – đại diện cho nông dân Việt Nam; phong trào của Nguyễn Thái Học – đại diện cho tầng lớp doanh nhân, tư sản dân tộc đều thất bại. Chỉ đến Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ nghĩa Mác – Lênin mới lãnh đạo Nhân dân giải phóng được dân tộc khỏi ách nô dịch, áp bức ngoại xâm đi lên chủ nghĩa xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam [10]

Đại hội VII của Đảng (tháng 6-1991) khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hố Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, đồng thời nêu rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.. Dựa trên những kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, Đại hội IX của Đảng (tháng 4 năm 2001) xác định tư tưởng Hồ Chí Minh gồm: Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…
Trong tháng này Đảng ủy Công ty đăng tải nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh trong 1 nhóm vấn đề: về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội bao gồm:
Về mục tiêu: Hồ Chí Minh khẳng định, xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm cả chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội và xây dựng con người.. Về động lực: Người chỉ rõ, quyết định nhất là con người, là nhân dân lao động, nòng cốt là công – nông – trí thức

Xem thêm: ch3cooch3 naoh

Bài 01: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, Kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của Cách mạng Việt Nam. – Đoàn khối CCQ&DN [11]

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” trong đó khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động“(1). Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng và của cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng từ khi thành lập Đảng đến nay
Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng kết 15 năm đổi mới ở nước ta, Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu, trong đó bài học hàng đầu là phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ và trách nhiệm hàng đầu của mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh niên Việt Nam.. C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa học và nhân đạo.

Giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay và một số yêu cầu đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ mới [12]

Đảng ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Giá trị và sức sống của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay
Chủ nghĩa Mác – Lê-nin có giá trị bền vững và tính thời đại bởi bản thân nó là một học thuyết phát triển và nhân văn, luôn hướng tới sự tiến bộ của xã hội. Những giá trị cơ bản đó được thể hiện sinh động, nhất quán từ chủ nghĩa Mác đến chủ nghĩa Lê-nin và trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Ngày nay, mặc dù thế giới có nhiều đổi thay, bản thân các nước tư bản cũng có sự điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh mới, nhưng bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản vẫn không hề thay đổi. Những hạn chế, khuyết tật vốn có của chủ nghĩa tư bản, như ô nhiễm môi trường, xung đột, khủng bố, bạo lực và bất ổn xã hội, khủng hoảng kinh tế, bất bình đẳng xã hội,..

Sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Thành phố Đà Nẵng [13]

Chủ nghĩa Mác – Lênin chính là kết quả đỉnh cao của tư duy khoa học, kế thừa, chọn lọc và phát triển sáng tạo những thành tựu tư tưởng, khoa học của nhân loại mà trực tiếp là triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị tư sản cổ điển Anh và chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp. Các ông đã đứng trên vai những người khổng lồ xây dựng nên học thuyết cách mạng đáp ứng yêu cầu của thời đại
Lần đầu tiên trong lịch sử, chủ nghĩa Mác – Lênin đã đưa ra cách giải thích khoa học về nguồn gốc, động lực phát triển của xã hội loài người; không dừng lại ở việc chỉ “vén bức màn” bí mật mà công khai vạch trần bản chất bóc lột của chế độ tư bản chủ nghĩa; đấu tranh không khoan nhượng với chủ nghĩa duy tâm, mở đường cho khoa học phát triển, tạo tiền đề giải phóng con người, giải phóng xã hội khỏi sự thống trị của chủ nghĩa duy tâm, của thần quyền và những tư tưởng, định kiến bảo thủ, lỗi thời, lạc hậu vốn dĩ đã tồn tại cố hữu hàng thế kỷ trước đó. Những giá trị khoa học vĩ đại đó “đã cung cấp cho loài người và nhất là giai cấp công nhân những công cụ nhận thức vĩ đại”(1) để cải tạo thế giới
Tính ưu việt, sự hấp dẫn và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác – Lênin chính vì vậy nằm ngay ở sức thuyết phục khoa học của nó.. Không chỉ vậy, chủ nghĩa Mác – Lênin còn là biểu tượng vĩnh hằng cho một học thuyết chính trị – xã hội có tính cách mạng và triệt để nhất

Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Vai trò của chủ nghĩa Mác – Lênin? [14]

Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết do C.Mác, Ph.Ăngghen sáng lập từ những năm giữa thế kỷ 19 và được V.I.Lênin bảo vệ, bổ sung, phát triển hoàn thiện trong điều kiện mới của lịch sử thế giới cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.. Thuật ngữ Chủ nghĩa Mác – Lênin được giải thích từ nhiều góc độ khác nhau:
– Xét từ góc độ chủ thể sáng tạo và phát triển: Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống các quan điểm và học thuyết được sáng lập bởi C.Mác và Ph.Ăngghen, sau đó được V.I.Lênin phát triển, vận dụng vào thực tiễn.. – Xét từ góc độ mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với sự phát triển tư tưởng của nhân loại và với thực tiễn: Chủ nghĩa Mác – Lênin là hệ thống các quan điểm và học thuyết được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng tiến bộ của nhân loại và tổng kết thực tiễn của thời đại.
– Xét từ góc độ cấu tạo: Chủ nghĩa Mác – Lênin gồm ba bộ phận lý luận cơ bản đó là triết học Mác – Lênin; Kinh tế chính trị học Mác – Lênin và chủ nghĩa xã hội khoa học.. Từ các cách tiếp cận trên, có thể hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin là: Chủ nghĩa được hình thành và phát triển dựa trên cơ sở tổng kết thực tiễn đồng thời kế thừa những giá trị tư tưởng của nhân loại; là thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học cũng như thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột tàn bạo và tiến tới giải phóng con người.

Tin tức [15]

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học. Trong phạm vi bài này, tôi chỉ xin đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam
Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa xã hội thường được hiểu với ba tư cách: chủ nghĩa xã hội là một học thuyết; chủ nghĩa xã hội là một phong trào; chủ nghĩa xã hội là một chế độ. Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu hiện khác nhau, tùy theo thế giới quan và trình độ phát triển ở mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể
Vậy thì chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội thế nào, và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?. Trước đây, khi còn Liên Xô và hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa thế giới thì vấn đề đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dường như không có gì phải bàn, nó mặc nhiên coi như đã được khẳng định

Hiểu cho đúng khái niệm “tư tưởng Hồ Chí Minh” để chống lại các quan điểm lệch lạc, sai trái [16]

Có nhiều biện pháp để làm thất bại các quan điểm sai trái, mà một trong những cách làm có hiệu quả là phải nắm chắc, hiểu sâu sắc khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được xem như là chìa khóa để mở cửa đi vào kho tàng tư tưởng Hồ Chí Minh và cũng là chìa khóa để chống lại một cách có hiệu quả những luận điệu thù địch và sai trái.
Đảng ta có một quá trình phát triển nhận thức về tư tưởng Hồ Chí Minh. Tại Đại hội VI (12-1986), Đảng ta nhấn mạnh: “Muốn đổi mới tư duy, Đảng ta phải nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, kế thừa di sản quý báu về tư tưởng và lý luận cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh…”(1)
Cương lĩnh 1991 khẳng định “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động”.. Sau 10 năm, với những thành tựu to lớn nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh ở trong và ngoài nước, tại Đại hội IX (4-2001), Đảng ta có bước phát triển trong nhận thức và tư duy lý luận khi khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại..

Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh về tín ngưỡng, tôn giáo [17]

Những nǎm gần đây tín ngưỡng tôn giáo đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia, châu lục, trong đó có Việt Nam. Rõ ràng tôn giáo không mất đi như nhiều người dự đoán, mà ngược lại có chiều hướng phát triển
Vì vậy, việc làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong tình hình hiện nay là việc làm cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức, quan điểm, thái độ cách nhìn nhận cho quần chúng và tìm cách giải quyết vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo một cách đúng đắn. Việt Nam là một quốc gia có nhiều hình thức tôn giáo, tín ngưỡng khác nhau đang tồn tại
Nhưng cũng có tôn giáo quá trình du nhập, hình thành và tồn tại đã bị các thế lực chính trị lợi dụng vì mục đích ngoài tôn giáo. Chính vì vậy, ngay từ đầu Hồ Chí Minh đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tôn giáo vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, trên cơ sở đó Người đã đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề tôn giáo phù hợp với từng giai đoạn cách mạng.

Xem thêm: ch2chcl

Phương pháp luận Hồ Chí Minh với phát triển bền vững đất nước [18]

Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, tiêu biểu nhất của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Từ người Việt Nam yêu nước chân chính trở thành chiến sĩ cộng sản quốc tế vĩ đại, Hồ Chí Minh là người đầu tiên thấy được vai trò lãnh đạo của giai cấp vô sản Việt Nam, đem ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin soi đường cho cách mạng Việt Nam
Đường lối quyết định phương pháp, đồng thời, phương pháp trở thành một trong những yếu tố đảm bảo cho đường lối thành công. Vì vậy, phương pháp luận Hồ Chí Minh là phương pháp luận cách mạng
Có thể khẳng định, những thành tựu mà Đảng và dân tộc Việt Nam đạt được trong thời gian qua còn gắn liền với phương pháp luận Hồ Chí Minh. Đó là chỉnh thể của sự thống nhất giữa tư tưởng với phương pháp và đạo đức, phong cách; giữa nhận thức và hành động của Người

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH- BUỔI 2- VTTU- #YKHOAAZ

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH- BUỔI 2- VTTU- #YKHOAAZ
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH- BUỔI 2- VTTU- #YKHOAAZ

Nguồn tham khảo

 1. https://luatminhkhue.vn/uu-diem-lon-nhat-cua-chu-nghia-mac-la-gi.aspx#:~:text=v%E1%BB%9Bi%20th%E1%BB%B1c%20ti%E1%BB%85n.-,4.,%C4%91i%E1%BB%83m%20c%E1%BB%A7a%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh.
 2. https://hoatieu.vn/tai-lieu/theo-ho-chi-minh-uu-diem-lon-nhat-cua-chu-nghia-mac-la-gi-209619
 3. https://luatduonggia.vn/theo-ho-chi-minh-thi-uu-diem-lon-nhat-cua-chu-nghia-mac-la-gi/
 4. https://thidaihoc.vn/theo-ho-chi-minh-uu-diem-lon-nhat-cua-chu-nghia-mac-la-gi/
 5. https://www.fosco.vn/vn/tin-tuc/dang/tu-tuong-ho-chi-minh-la-ket-qua-cua-su-van-dung-va-phat-trien-sang-tao-chu-nghia-mac-lenin-vao-thuc-tien-cach–429/
 6. https://student.tdtu.edu.vn/doan-hoi/chu-nghia-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-la-nen-tang-tu-tuong-co-so-ly-luan-cua-cach-mang
 7. https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C6%B0_t%C6%B0%E1%BB%9Fng_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
 8. https://bqllang.gov.vn/chu-tich-ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong-ho-chi-minh/11891-quan-diem-duy-vat-bien-chung-trong-tu-tuong-ho-chi-minh.html
 9. https://tinhdoanbinhphuoc.vn/4-bai-ly-luan-chinh-tri/bai-1-chu-nghia-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-nen-tang-tu-tuong-kim-chi-nam-cho-hanh-dong-cach-mang-cua-dang-cong-san-viet-nam-4097.html
 10. http://songda9.com/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-xay-dung-chu-nghia-xa-hoi-o-viet-nam-15714
 11. https://doankhoitravinh.vn/bai-01-chu-nghia-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-la-nen-tang-tu-tuong-kim-chi-nam-cho-hanh-dong-cua-dang-va-cua-cach-mang-viet-nam/
 12. https://hochiminh.vn/tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/nghien-cuu-tu-tuong-dao-duc-ho-chi-minh/gia-tri-suc-song-cua-chu-nghia-mac-le-nin-tu-tuong-ho-chi-minh-trong-thoi-dai-ngay-nay-va-mot-so-yeu-cau-4193
 13. http://thanhdoandanang.org.vn/archives/16569
 14. https://hieuluat.vn/tu-dien-phap-luat/chu-nghia-mac-lenin-la-gi-vai-tro-cua-chu-nghia-mac-lenin-2707-45660-article.html
 15. https://moj.gov.vn/ddt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=66
 16. http://phuong6govap.gov.vn/noi-dung-tu-tuong-ho-chi-minh/hieu-cho-dung-khai-niem-tu-tuong-ho-chi-minh-de-chong-lai-cac-quan-diem-lech-lac-sai-trai
 17. https://tulieuvankien.dangcongsan.vn/c-mac-angghen-lenin-ho-chi-minh/ho-chi-minh/nghien-cuu-hoc-tap-tu-tuong/tim-hieu-tu-tuong-ho-chi-minh-ve-tin-nguong-ton-giao-1997
 18. https://tuyengiao.vn/theo-guong-bac/phuong-phap-luan-ho-chi-minh-voi-phat-trien-ben-vung-dat-nuoc-133296