ngôn ngữ học đối chiếu tiếng việt và tiếng anh

Đối chiếu cách phát âm các âm tiếng Anh và tiếng Việt
Đối chiếu cách phát âm các âm tiếng Anh và tiếng Việt

ĐỐI CHIẾU DANH NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆTTRONG TRÍCH ĐOẠN A

Bạn đang xem: ngôn ngữ học đối chiếu tiếng việt và tiếng anh

II.

Xác lập cơ sở đối chiếu:1.

Mục đích đối chiếu:1.1.Phân tích các danh ngữ trong trích đoạn A hai văn bản tương đươngdịch của tiếng Anh và tiếng Việt nhằm tìm ra sự giống và khác nhaucủa các danh ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.1.2.Rút ra những nhận xét và kết luận ứng dụng trong việc dạy và họccũng như dịch thuật hai ngôn ngữ Anh – Việt.2.

Cơ sở đối chiếu Danh ngữ (cụm danh từ) trong tiếng Anh (Noun phrases):

2.1. Cụm danh từ (noun phrases) thông thường bao gồm một danh từ chính, danh từchính được bổ nghĩa bằng những modifiers ( gọi là “premodified” Nếu modifier được đặt trước khi noun; “postmodified” nếu modifier được đặt sau khi noun).Modifiers có thể bao gồm:2.1.1.

determiners:article (quán từ)

(the, a),

demonstratives(đại từ chỉ định)

(this,that),

numerals(số từ)

(two, five,

vv), possessives(cách sở hữu )

(my

,

their

, etc:

của tôi, của họ,

vv), vàquantifiers(lượng từ)

(một số,

rất

nhiều,

vv).2.1.2.

the red ball

); or 2.1.3.

complements, trong những hình thức của một prepositional phrase(such as:

the student of physics: các sinh viên vật lý

), hoặc mộtThat-clause(

the claimthat the earth is round: Tuyên bố rằng trái đất là tròn

);

3.

Cơ sở đối chiếu Danh ngữ (cụm danh từ) trong tiếng Việt:

Theo “Ngữ pháp Tiếng Việt” của GS.TS Nguyễn Tài Cẩn có viết:Loại đoản ngữ có danh từ làm trung tâm như thế – có thể gọi tắt là danh ngữ – trên đại thểcó đặc điểm về tổ chức như sau:


Xem thêm: cuso4 fe

2.1. Bộ phận trung tâm – do danh từ đảm nhiệm – chiếm vị trí nằm ngay giữa lòngđoản ngữ.2.2. Các thành tố phụ – gọi chung là định tố – chia làm hai bộ phận: một số được phân bố ở trước trung tâm, tạo thành phần cuối của đoản ngữ. Trong danh ngữ tiếng Việt,không có loại định tố nào có trật tự tự do, khi thì ở trước khi thì ở sau.Sơ đồ và ví dụ: Ba người nàyCả hai tỉnh nhỏ ấyTất cả /những /cái / chủ trương / /chính xác/đóTừ tổng lượng /lượng từ/ cái / danh từ/ tính từ/ từ chỉtrỏ/2.3.

Nhưng đó là trường hợp danh ngữ có dạng đầy dủ nhất. Trên thực tế danh ngữcòn có thể xuất hiện cả dưới những dạng chỉ có hai phần:(

Trích: GS.TS. Nguyễn Tài Cẩn; “Ngữ pháp Tiếng Việt”; NXB ĐHQG Hà Nội;2004; trang 203 – 204

) Như vậy chúng ta có thể căn cứ vào những dạng cấu trúc danh ngữ trên của tiếng Anhvà tiếng Việt để so sánh đối chiếu các danh ngữ trong trích đoạn A.

4.

Các từ viết tắt trong bài:

Phần đầu Phần trung tâm Phần cuối

Tiếng AnhViết tắtTiếng ViệtViết tắt NounNDanh từDArticleArt

Từ tổng lượng , số từ

TgL, StAdjectiveAdj

Lượng từ

LgtDemonstrativesDes

Tính từ

TTPossessivesPos

Từ chỉ trỏ

Tr

III.

Xác định phạm vi đối chiếu:

Đối chiếu song song cả 2 ngôn ngữ nhằm làm sáng tỏ các phổ quát ngôn ngữ, áp dụng lýluận ngôn ngữ vào thực tiễn phiên dịch.

IV.

Phương thức đối chiếu:

1.Phương thức tháo gỡ cấu trúc các loại đơn vị, các phạm trù trong đó bao gồm các phương thức hệ hình và phương thức cú đoạn. Trong phương thức hệ hình có cácthủ pháp đối lập trường ngữ nghĩa, cú pháp; trong phương thức cú đoạn có thủ pháp kết hợp, vị trí…2.Phương thức cải biến, thủ pháp cải biến.

V.

Thủ pháp đối chiếu:

1.Thủ pháp đối chiếu chuyển dịch hai chiều: với thủ pháp này, nghiên cứu đối chiếuvừa vạch ra những phương tiện biểu hiện ý nghĩa phạm trù của các yếu tố củangôn ngữ thứ nhất trong ngôn ngữ thứ 2, lại vừa chỉ ra những phương tiện biểuhiện ý nghĩa phạm trù của các yếu tố của ngôn ngữ thứ 2 trong ngôn ngữ thứ 1.2.

VI.

Mô tả, phân loại:

1.

Tiếng Anh:

Reward Your Curiosity

Everything you want to read.

Anytime. Anywhere. Any device.

Xem thêm: feno33 + agno3

No Commitment. Cancel anytime.

Bạn đang xem bài viết: ĐỐI CHIẾU DANH NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT. Thông tin được tạo bởi Trung Tâm Tiêng Anh Gemma chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.