ki h2so4 đặc

Đáp án đích là: B

\[K\mathop I\limits^{ - 1} \] + \[{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\] ⟶ \[{\mathop I\limits^0 _2}\] + \[{H_2}\mathop S\limits^{ - 2} \] + K2SO4 + H2O

Bạn đang xem: ki h2so4 đặc

\(\begin{array}{*{20}{c}}{4\,\, \times }\\{1\,\, \times }\end{array}\,\left| \begin{array}{l}2\mathop I\limits^{ - 1} \,\,\, \to \,\,\,{\mathop I\limits^0 _2}\, + 2e\,\\\mathop S\limits^{ + 6} \,\,\,\, + 8e \to \,\,\,\mathop S\limits^{ - 2} \,\,\,\end{array} \right.\)

⇒ 8\[K\mathop I\limits^{ - 1} \] + 5\[{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4}\] ⟶ 4\[{\mathop I\limits^0 _2}\] + \[{H_2}\mathop S\limits^{ - 2} \] + 4K2SO4 + 4H2O

Câu 5:

Nguyên nhân đa phần thực hiện tăng cường độ mạnh của những acid theo gót sản phẩm kể từ HF cho tới HI là do

A. sự tăng lượng phân tử kể từ HF cho tới HI;

Xem thêm: Vì sao giày Jordan 1 lại được yêu thích?

B. sự hạn chế phỏng phân đặc biệt của link kể từ HF cho tới HI;

C. sự hạn chế độ tốt link kể từ HF cho tới HI;

Xem thêm: Kho game chất lượng, đáng chơi nhất hiện nay

D. sự tăng độ cao thấp kể từ HF cho tới HI.