fe agno3 dư

#40 | HCHO + AgNO3/NH3 | Aldehyd formic????
#40 | HCHO + AgNO3/NH3 | Aldehyd formic????

Khi mang lại Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, muối bột Fe nhận được sau phản xạ là:

Bạn đang xem: fe agno3 dư

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Fe(NO3)3, AgNO3.

D. Fe(NO3)2, AgNO3.

Cho 0,15 mol tripeptit Glu – Ala – Gly vô hỗn hợp NaOH vừa phải đầy đủ, đun rét, nhận được hỗn hợp chứa chấp m gam muối bột. Giá trị của m là:

Cho 0,12 mol alanin thuộc tính vừa phải đầy đủ hỗn hợp KOH, sau phản xạ nhận được m gam muối bột Giá trị của m là:

Cho những sơ thiết bị phản ứng:

(1) E + NaOH → X + Y;

(2) F + NaOH → X + Z;

(3) Y + HCl → T + NaCl

Biết E, F đều là những hợp ý hóa học cơ học no, mạch hở, chỉ chứa chấp group chức este (được tạo ra trở nên kể từ axit cacboxylic và ancol) và vô phân tử đem số nguyên vẹn tử cacbon thông qua số nguyên vẹn tử oxi; E và Z đem nằm trong số nguyên vẹn tử cacbon; ME < MF < 175.Cho những tuyên bố sau:

(a) Nhiệt chừng sôi của E thấp rộng lớn nhiệt độ chừng sôi của CH3COOH

(b) Có nhị công thức kết cấu của F thỏa mãn nhu cầu sơ thiết bị bên trên.

(c) Hai hóa học E và T đem nằm trong công thức đơn giản và giản dị nhất

(d) Đốt cháy trọn vẹn Z, nhận được Na2CO3, CO2 và H2O.

(e) Từ X pha chế thẳng được CH3COOH.

Số tuyên bố ko chính là:

Số đồng phân este C4H8O2 nhập cuộc phản xạ tráng gương là:

Cho một thanh Fe vô hỗn hợp CuSO4. Sau một thời hạn, lấy thanh Fe đi ra cọ sạch sẽ, vệ sinh thô, rồi cân nặng lại thấy lượng thanh Fe tăng 0,8 gam. Khối lượng Cu sinh đi ra sau phản xạ là:

Chất thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch red color là:

Thí nghiệm xác lập ấn định tính yếu tố cacbon và hidro vô phân tử saccarozơ được tổ chức bám theo công việc sau:

– Cách 1: Trộn đều khoảng chừng 0,2 gam saccarozơ với cùng một cho tới 2 gam đồng (II) oxit, tiếp sau đó mang lại láo hợp ý vô ống thử thô (ống số 1) rồi thêm thắt tiếp khoảng chừng 1 gam đồng (II) oxit nhằm phủ kín láo hợp ý. Nhồi một nhúm bông đem rắc bột CuSO4 khan vô phần bên trên ống số 1, rồi nút bởi vì nút cao su đặc đem ống dẫn khí.

– Cách 2: Lắp ống số 1 lên giá bán thử nghiệm, rồi nhúng ống dẫn khí vô hỗn hợp Ca(OH)2 đựng vô ống thử (ống số 2)

– Cách 3: Dùng đèn chạm đun rét ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ nhõm, tiếp sau đó đun triệu tập vô phần đem láo hợp ý phản ứng)

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 3, white color của CuSO4 khan gửi trở nên màu xanh da trời CuSO4.5H2O.

(b) Thí nghiệm bên trên còn được dùng làm xác lập ấn định tính yếu tố oxi vô phân tử saccarozơ.

(c) Dung dịch Ca(OH)2 được dùng làm nhận thấy CO2 sinh đi ra vô thử nghiệm bên trên.

(d) Tại bước 2, lắp đặt ống số 1 sau mang lại mồm ống phía lên.

(e) Kết thúc đẩy thí nghiệm: tắt đèn chạm, nhằm ống số 1 nguội hẳn rồi mới mẻ fake ống dẫn khí thoát khỏi hỗn hợp vô ống số 2.

Số tuyên bố ko thực sự :

Cho 13,04 gam láo hợp ý X bao gồm 2 sắt kẽm kim loại Fe và Zn vô 120 ml hỗn hợp CuSO4 1,5M. Sau phản xạ trọn vẹn nhận được 13,76 gam hóa học rắn ko tan. Thành phần % số mol của Zn vô láo hợp ý X là:

Lên men m gam tinh ranh bột trở nên ancol etylic với hiệu suất 75%, hít vào toàn cỗ khí CO2 sinh đi ra vô hỗn hợp chứa chấp 0,03 mol Ba(OH)2, nhận được kết tủa và hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH vô X, cho tới Khi kết tủa lớn số 1 thì nên cần tối thiểu 6 ml hỗn hợp NaOH 1M. Giá trị của m là

Polime vô mặt hàng này tại đây đều nằm trong loại tơ nhân tạo?

X là hóa học rắn ở ĐK thông thường, X có không ít trong những phần tử của cây, tối đa vô nho chín. X được sử dụng thực hiện dung dịch tăng lực cho những người già cả, trẻ nhỏ và người xót xa. Số nguyên vẹn tử H vô X là:

Kim loại Cu ko được pha chế Theo phong cách này sau đây?

Hòa tan trọn vẹn m gam láo hợp ý X bao gồm Na, K, Na2O, Ba và BaO (trong cơ oxi cướp 20% về khối lượng) vô nước, nhận được 300 ml hỗn hợp Y và 0,448 lít (ở đktc) khí H2. Trộn 200 ml hỗn hợp Y với 200 ml hỗn hợp bao gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,3M, nhận được 400 ml hỗn hợp đem pH = 13. Giá trị của m là (coi H2SO4 phân ly trả toàn).

Đốt cháy trả toàn11,84 gam một este X nhận được 10,752 lit khí CO2 (đktc) và 8,64g nước. Mặt không giống, mang lại X thuộc tính 112 gam hỗn hợp KOH 10%, rồi cô cạn hỗn hợp sau phản xạ nhận được 17,92 gam hóa học rắn khan và ancol Y. % lượng Cacbon vô Y là:

Hòa tan không còn 3,24 gam Al vô hỗn hợp HNO3, sau phản xạ nhận được m gam muối bột và thấy bay đi ra 0,448 lit khí N2O (đktc). Giá trị của m là:

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là những hóa học cơ học mạch hở. Trong phân tử hóa học F chứa chấp mặt khác những group -OH, -COO- và -COOH. Cho những gửi hóa sau:

(1) E + NaOH X + Y

(2) F + NaOH X + H2O

(3) X + HCl Z + NaCl

Biết X, Y, Z là những hợp ý hóa học cơ học. Cho những tuyên bố sau:

(a) Chất X đem số nguyên vẹn tử oxi thông qua số nguyên vẹn tử hiđro.

(b) Phân tử hóa học E chứa chấp mặt khác group -OH và group -COOH.

Xem thêm: h2so4 fe

(c) Trong công nghiệp, hóa học Y được pha chế thẳng kể từ etilen.

(d) Nhiệt chừng sôi của hóa học Y nhỏ rộng lớn nhiệt độ chừng sôi của ancol etylic.

(e) 1 mol hóa học z thuộc tính với Na dư nhận được tối nhiều 1 mol khí H2.

Số tuyên bố chính là

Cho sơ thiết bị những phản xạ sau:

(1) NaAlO2 + CO2 + H2O X + NaHCO3;

(2) X + Y AlCl3 + H2O

(3) NaHCO3 + Y Z + H2O + CO2.

Các hóa học X, Z thỏa mãn nhu cầu sơ thiết bị bên trên thứu tự là

Dung dịch X bao gồm CuSO4 và NaCl. Tiến hành năng lượng điện phân hỗn hợp X với năng lượng điện đặc biệt trơ, màng ngăn xốp, độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện 0,5A, hiệu suất năng lượng điện phân là 100%. Lượng khí sinh đi ra kể từ bình năng lượng điện phân và lượng sắt kẽm kim loại Cu sinh đi ra ở catot bám theo thời hạn năng lượng điện phân được mang lại trên bảng sau:

Thời gian ngoan năng lượng điện phân (giây)

t

t + 17370

3t

Lượng khí sinh đi ra kể từ bình năng lượng điện phân (mol)

a

a + 0,075

4,5a

Lượng sắt kẽm kim loại Cu sinh đi ra ở catot (mol)

0,06

0,075

0,075

Số mol NaCl vô X là

Hỗn hợp ý E bao gồm axit cacboxylic đơn chức X, ancol no nhiều chức Y và hóa học Z là thành phầm của phản xạ este hóa thân thiện X với Y. Trong E, số mol của X to hơn số mol của Y. Tiến hành những thử nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E phản úng với hỗn hợp NaHCO3 dư nhận được 3,36 lít khí CO2.

Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vô hỗn hợp NaOH dư, đun rét thì đem 0,65 mol NaOH phản xạ và nhận được 32,2 gam ancol Y.

Thí nghiệm 3: Đốt cháy 0,5 mol E bởi vì O2 dư nhận được 3,65 mol CO2 và 2,85 mol H2O.

Biết những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Phần trăm lượng củaZ vô E là

Hỗn hợp ý E bao gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3. Nung 42,8 gam E vào phía trong bình kín chứa chấp 0,05 mol khí O2 nhận được hóa học rắn X (chỉ bao gồm Fe và những oxit) và 0,1 mol khí CO2. Hòa tan không còn X vô hỗn hợp HCl mật độ 7,3% nhận được 6,72 lít khí H2 và hỗn hợp Y chỉ chứa chấp muối bột. Cho tiếp hỗn hợp AgNO3 dư vô Y nhận được 244,1 gam kết tủa bao gồm Ag và AgCl. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Nồng chừng Tỷ Lệ của FeCl2 vô Y sớm nhất vói độ quý hiếm này sau đây?

Bình “ga” loại 12 cân nặng dùng vô hộ mái ấm gia đình Y đem chứa chấp 12 kilogam khí hóa lỏng (LPG) bao gồm propan và butan với tỉ lệ thành phần mol ứng là 2 : 3. Khi được thắp cháy trọn vẹn, 1 mol propan lan đi ra lượng nhiệt độ là 2220 kJ và 1 mol butan lan đi ra lượng nhiệt độ là 2850 kJ. Trung bình, lượng nhiệt độ hấp phụ kể từ thắp khí “ga” của hộ mái ấm gia đình Y là 10.000 kJ/ngày và hiệu suất dùng nhiệt độ là 67,3%. Sau từng nào ngày hộ mái ấm gia đình Y dùng không còn bình ga trên?

Chất bự X bao gồm những triglixerit. Phần trăm lượng của cacbon và hiđro vô X thứu tự là 77,25% và 11,75%. Xà chống hóa trọn vẹn m gam X bởi vì hỗn hợp KOH dư, đun rét nhận được a gam muối bột. Mặt không giống, cứ 0,1m gam X phản xạ tối nhiều với 5,12 gam Br2 vô hỗn hợp. Giá trị của a là

Một loại phân NPK có tính đủ dinh dưỡng được ghi bên trên vỏ hộp như ở hình mặt mũi.

Để cung ứng 17,2 kilogam nitơ, 3,5 kilogam photpho và 8,3 kilogam kali cho 1 thửa ruộng, người tao dùng mặt khác x kilogam phân NPK (ở trên), hắn kilogam đạm urê (độ đủ dinh dưỡng là 46%) và z kilogam phân kali (độ đủ dinh dưỡng là 60%). Tổng độ quý hiếm (x + hắn + z) là

Thực hiện tại những thử nghiệm sau:

(a) Cho sắt kẽm kim loại Na vô hỗn hợp CuSO4.

(b) Cho sắt kẽm kim loại Al vô hỗn hợp KOH dư.

(c) Cho hỗn hợp AgNO3 vô hỗn hợp HCl.

(d) Cho NH4Cl vô hỗn hợp Ba(OH)2 đun rét.

(e) Cho hỗn hợp H2SO4 vô hỗn hợp Ba(HCO3)2.

Sau Khi những phản xạ kết thúc đẩy, số thử nghiệm vừa phải nhận được kết tủa vừa phải nhận được hóa học khí là

Cho những tuyên bố sau:

(a) lsoamyl axetat đem mùi hương thơm nức của chuối chín.

(b) Lưu hóa cao su đặc buna nhận được cao su đặc buna-S.

(c) Đun rét mỡ heo với hỗn hợp NaOH quánh, nhận được xà chống.

(d) Nhỏ vài ba giọt hỗn hợp I2 vô lát hạn chế của củ khoai lương y xuất hiện tại màu xanh da trời tím.

Xem thêm: cu nano3

(e) Nhỏ hỗn hợp Gly-Val vô ống thử chứa chấp Cu(OH)2 xuất hiện tại hợp ý hóa học màu sắc tím.

Số tuyên bố chính là

Bạn đang được coi bài xích viết: Khi mang lại Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, muối bột Fe nhận được sau phản ứng…. tin tức vì thế vaege.org.vn tinh lọc và tổ hợp cùng theo với những chủ thể tương quan không giống.

Rate this post