etyl clorua ra etilen

Phản ứng C2H5Cl + KOH -toC2H5OH hoặc C2H5Cl đi ra KCl hoặc C2H5Cl đi ra C2H4 hoặc KOH đi ra KCl nằm trong loại phản xạ tách hidro halogenua đã và đang được cân đối đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một vài bài xích tập dượt sở hữu tương quan về KOH sở hữu câu nói. giải, chào chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: etyl clorua ra etilen

C2H5Cl + KOH -toC2H5OH→ KCl + C2H4 + H2O

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ etyl clorua thuộc tính với KOH

C2H5Cl+KOHt°,C2H5OHKCl+C2H4+H2O

2. Hiện tượng của phản xạ etyl clorua thuộc tính với KOH

- Có khí ko color bay đi ra.

3. Cách tổ chức phản xạ etyl clorua thuộc tính với KOH

- Đun nhẹ nhõm lếu hợp ý bao gồm KOH, etyl clorua và etanol.

4. Mở rộng lớn về dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

4.1. Khái niệm, phân loại

a. Khái niệm

- Khi thay cho thế vẹn toàn tử hiđro của phân tử hiđrocacbon vị vẹn toàn tử halogen tớ được dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.

Ví dụ:

Hiđro cacbon

CH4

CH2 = CH2

C6H6

Dẫn xuất halogen

CH3Cl; CH3Br; CH2Cl2

CH2 = CH – Cl

C6H5Br

- Một số phương pháp để thu dẫn xuất halogen:

+ Thay thế group -OH vô phân tử ancol vị vẹn toàn tử halogen. Ví dụ:

Quảng cáo

C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

+ Cộng hợp ý hiđro halogenua hoặc halogen vô phân tử hiđrocacbon ko no.

Ví dụ:

CH2 = CH2 + HBr → CH3 – CH2 – Br

CH2= CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br

+ Thế vẹn toàn tử H của hiđrocacbon vị vẹn toàn tử halogen.

CH4 + Cl2 asktCH3Cl + HCl

b. Phân loại

Các dẫn xuất halogen được phân loại phụ thuộc vào thực chất của halogen, con số của halogen và Điểm lưu ý cấu trúc của gốc hiđrocacbon. Ví dụ:

- Dựa theo đuổi cấu trúc của gốc:

+ Dẫn xuất halogen no: CH2FCl, CH2-Cl-CH2Cl, CH3-CHBr-CH3, …

+ Dẫn xuất halogen ko no: CF2=CF2, CH2=CH-Cl, CH2=CH-CH2Br, …

+ Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F, C6H5CH2Cl, C6H5I, …

- Dựa theo đuổi bậc của cacbon: bậc của dẫn xuất halogen đó là bậc của vẹn toàn tử C link thẳng với vẹn toàn tử halogen.

+ Dẫn xuất halogen bậc I: CH3CH2Cl (etyl clorua).

+ Dẫn xuất halogen bậc II: CH3CHClCH3 (isopropyl clorua).

+ Dẫn xuất halogen bậc III: (CH3)C-Br (tert - butyl bromua).

Quảng cáo

4.2. Tính hóa học vật lý

- Tại ĐK thông thường những dẫn xuất monohalogen sở hữu phân tử khối nhỏ như CH3Cl, CH3Br, C2H5Cl là hóa học khí. Các hóa học không giống là hóa học lỏng hoặc rắn.

- Không tan nội địa, dễ dàng tan trong những dung môi cơ học.

- phần lớn dẫn xuất halogen sở hữu hoạt tính sinh học tập cao như CHCl3 có công dụng gây nghiện, C6H6Cl6 (hexacloran) khử thâm thúy bọ…

4.3. Tính hóa học hóa học

Tính hóa học cần thiết của dẫn xuất halogen là phản xạ thế vẹn toàn tử halogen và phản xạ tách hiđro halogenua.

a. Phản ứng thế vẹn toàn tử halogen vị group –OH

Ví dụ:

CH3CH2Br + NaOH (loãng) to CH3CH2OH + NaBr

Phương trình chất hóa học chung:

R – X + NaOH to R -OH + NaX

b. Phản ứng tách hiđro halogenua

Ví dụ:

CH2CH2H Br + KOH to,C2H5OH CH2 = CH2 + KBr + H2O

Phản ứng tách hiđro halogenua tuân theo đuổi quy tắc tách Zai – xép: Khi tách HX ngoài dẫn xuất halogen, vẹn toàn tử halogen X ưu tiên tách đi ra nằm trong vẹn toàn tử H ở cacbon bậc cao hơn nữa kề bên tạo ra thành phầm chủ yếu.

4.4. Ứng dụng

Quảng cáo

a. Làm dung môi

Metylen clorua, clorofom, cacbon tetraclorua, 1,2-đicloetan là những hóa học lỏng hòa tan được không ít hóa học cơ học bên cạnh đó bọn chúng còn dễ dàng cất cánh khá, dễ dàng giải tỏa ngoài lếu hợp ý, vì vậy được sử dụng thực hiện dung môi nhằm hòa tan hoặc nhằm tinh luyện những hóa học vô chống thử nghiệm tương tự vô công nghiệp.

b. Làm nguyên vật liệu cho tới tổ hợp hữu cơ

- Các dẫn xuất halogen của etilen, của butađien được sử dụng thực hiện monome nhằm tổ hợp những polime cần thiết.

- Ví dụ:

CH2=CHCl tổ hợp đi ra PVC sử dụng sản xuất một vài loại ống dẫn, vải vóc fake domain authority, ...

CF2=CF2 tổ hợp đi ra teflon, một polime siêu bền dùng để những vật tư Chịu đựng kiềm, Chịu đựng axit, Chịu đựng trau hao mòn, ...

Teflon bền với sức nóng cho tới bên trên 300oC nên được sử dụng thực hiện lớp lấp phủ kháng dính vào cho tới xoong, chảo, thùng chứa chấp.

c. Các phần mềm khác

- Dẫn xuất halogen thông thường là những hợp ý hóa học sở hữu hoạt tính sinh học tập cực kỳ đa dạng mẫu mã.

Ví dụ:

+ CHCl3,ClBrCH−CF3 được sử dụng thực hiện hóa học gây nghiện vô phẫu thuật.

+ Một số dẫn xuất halogen được sử dụng là dung dịch trừ thâm thúy, chống căn bệnh cho tới cây xanh.

+ CFCl3 và CF2Cl2 trước đó được sử dụng phổ cập trong những máy giá buốt, vỏ hộp phun thời nay hiện giờ đang bị cấm dùng, vì thế bọn chúng thực hiện tác sợ hãi cho tới tầng ozon.

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1: Theo quy tắc Zai-xep, thành phầm chủ yếu của phản xạ tách HCl thoát khỏi phân tử 2-clobutan?

A. But-2-en. B. But-1-en. C. But-1,3-đien. D. But-1-in.

Đáp án A

Khi tách HX thoát khỏi dẫn xuất halogen, vẹn toàn tử halogen (X) ưu tiên tách đi ra nằm trong H ở vẹn toàn tử C bậc cao hơn nữa kề bên.

CH3CHClCH2CH3xt,t0HCl+CH3CH=CHCH3

Câu 2: Khi cho tới but-1-en thuộc tính với hỗn hợp HBr, theo đuổi quy tắc Mac-cop-nhi-cop thì thành phầm chủ yếu nhận được là

A. CH3-CH2-CHBr-CH2Br

B. CH3-CH2-CHBr-CH3

C. CH2Br-CH2-CH2-CH2Br

D. CH3-CH2-CH2-CH2Br

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Phương trình hóa học:

CH2=CHCH2CH3+HBrCH3CHBrCH2CH3(spc)CH2BrCH2CH2CH3(spp)

Câu 3: Số đồng phân cấu trúc anken ở thể khí (đktc) tuy nhiên Khi cho từng anken cơ thuộc tính với hỗn hợp HCl chỉ cho 1 thành phầm cơ học độc nhất là

A. 2

B. 1

C. 3.

D.4.

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Có 2 công thức vừa lòng là:

CH2=CH2

Xem thêm: cuso4 fe

CH3-CH=CH-CH3

Câu 4:Đun giá 13,875 gam một ankyl clorua Y với dung dịch NaOH, axit hóa dung dịch thu được vị dung dịch HNO3, nhỏ tiếp vô dung dịch AgNO3 thấy tạo ra trở nên 21,525 gam kết tủa. CTPT của Y là :

A. C2H5Cl.

B. C3H7Cl.

C. C4H9Cl.

D. C5H11Cl

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Đặt công thức của Y là RCl, phương trình phản xạ :

RCl + NaOH → ROH + NaCl (1)

mol: x → x

HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O (2)

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 (3)

mol: x → x

Theo fake thiết và những phản xạ tớ sở hữu :

x=21,525143,5x(R+35,5)=13,857x=0,15R=57 (R : C4H9)

Vậy Y là C4H9Cl.

Câu 5:Đun giá 1,91 gam lếu hợp ý X bao gồm C3H7Cl và C6H5Cl với hỗn hợp NaOH loãng một vừa hai phải đầy đủ, tiếp sau đó thêm thắt tiếp hỗn hợp AgNO3 cho tới dư vô lếu hợp ý sau phản xạ, thu được một,435 gam kết tủa. Khối lượng C6H­5Cl vô lếu hợp ý đầu là

A. 1,125 gam.

B. 1,570 gam.

C. 0,875 gam.

D. 2,250 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Căn cứ vô những đặc điểm của những halogen tớ thấy chỉ mất C3H7Cl phản xạ được với hỗn hợp NaOH đun giá.

Phương trình phản xạ :

C3H7Cl + NaOH → C3H7OH + NaCl (1)

mol: x → x

AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3 (2)

mol: x → x

Theo (1), (2) và fake thiết tớ sở hữu :

nC3H7Cl=nNaCl=nAgCl=1,435143,5=0,01 mol.mC6H5Cl=1,910,01.78,5=1,125 gam.

Chú ý: C6H5Cl phản xạ với NaOH ở sức nóng phỏng cao, áp suất cao.

Câu 6:Đun sôi 15,7 gam C3H7Cl với lếu hợp ý KOH/C2H5OH dư, sau thời điểm loại tạp hóa học và dẫn khí sinh đi ra qua quýt hỗn hợp brom dư thấy sở hữu x gam Br2 nhập cuộc phản xạ. Tính x nếu như hiệu suất phản xạ thuở đầu là 80%.

A. 25,6 gam.

B. 32 gam.

C. 16 gam.

D. 12,8 gam

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phản xạ :

C3H7Cl KOH/C2H5OH, to C3H6 + HCl (1)

mol: 0,2.80% → 0,16

C3H6 + Br2 → C3H6Br2 (2)

mol: 0,16 → 0,16

Theo những phản xạ và fake thiết tớ sở hữu : x = 0,16.160 = 25,6 gam.

Câu 7: 0,05 mol hiđrocacbon mạch hở X làm mất đi color một vừa hai phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam brom đã tạo ra thành phầm sở hữu dung lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X là

A. C3H6

B. C4H8

C. C5H10.

D. C5H8.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

nBr2=8160=0,05 mol;nX=0,05 mol

Xét tỉ trọng T=nBr2nX=0,050,05=1

→ X là anken CnH2n (n ≥ 2)

Phương trình hóa học:

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Ta có: %mBr=80.214n+80.2.100%=69,56%

→ n = 5

Vậy công thức của X là C5H10

Câu 8:Cho hiđrocacbon mạch hở X phản xạ với brom (dung dịch) theo đuổi tỉ trọng mol 1:1, nhận được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en

B. but-2-en

C. propilen

D. butan

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

X phản xạ với Br2 theo đuổi tỉ trọng mol 1:1 nên X là anken, sở hữu công thức CnH2n (n ≥ 2)

CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Ta có: %mBr=80.214n+80.2.100%=74,08%

→ n = 4

Vậy công thức của X là C4H8

Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học không giống nhau nên X là but-1-en

CH2=CHCH2CH3+HBrCH3CHBrCH2CH3(spc)CH2BrCH2CH2CH3(spp)

Câu 9: Cho phản xạ thân thiết buta-1,3-đien và HBr ở -800C (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chủ yếu của phản xạ là

A. CH3-CHBr-CH=CH2

B. CH3-CH=CH-CH2Br

C. CH2Br-CH2-CH=CH2

D. CH3-CH=CBr-CH3

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Ở 800C, buta-1,3-đien ưu tiên nằm trong 1,2

Phương trình hóa học

CH2=CHCH=CH2+HBrCH3CHBrCH=CH2(spc)CH3CH=CHCH2Br(spp)

Câu 10.Hợp hóa học này tiếp sau đây được dùng để làm tổ hợp đi ra PVC:

A. CH2=CHCH2Cl B. CH2=CHBr

C. C6H5Cl D. CH2=CHCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

PVC: poli vinyl clorua

C2H5Cl + KOH → KCl + C2H4 + H2O | C2H5Cl đi ra KCl | C2H5Cl đi ra C2H4 | KOH đi ra KCl

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
 • KOH + CO2 → KHCO3
 • 2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O
 • KOH + SO2 → KHSO3
 • KOH + HCl → KCl + H2O
 • KOH + HNO3 → KNO3 + H2O
 • 2KOH + H2SO4 → K2SO4+ 2H2O
 • 2KOH + CuSO4 → K2SO4+ Cu(OH)2
 • 2KOH + FeSO4 → K2SO4+ Fe(OH)2
 • 3KOH + FeCl3 → 3KCl+ Fe(OH)3
 • 2KOH + Mg(NO3)2 → 2KNO3+ Mg(OH)2
 • KOH + Al(OH)3 → KAlO2+ 2H2O
 • KOH + Cr(OH)3 → KCrO2+ 2H2O
 • 2KOH + Zn(OH)2 → K2ZnO2+ 2H2O
 • KOH + KHCO3 → K2CO3 + H2O
 • KOH + KHSO3 → K2SO3 + H2O
 • 2KOH + Ba(HSO3)2 → K2SO3 + BaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ba(HCO3)2 → K2CO3 + BaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HCO3)2 → K2CO3 + CaCO3 + 2H2O
 • 2KOH + Ca(HSO3)2 → K2SO3 + CaSO3 + 2H2O
 • 2KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O
 • 6KOH + 3Cl2 -90oC→ 5KCl + KClO3 + 3H2O
 • 2KOH + Al2O3 → 2KAlO2 + H2O
 • 2KOH + ZnO → K2ZnO2 + H2O
 • 2KOH + H2S → K2S + 2H2O
 • KOH + H2S → KHS + H2O
 • KOH + CH3COOH → CH3COOK + H2O
 • KOH + NH4Cl -to→ KCl+ NH3 + H2O
 • KOH + NH4NO3 -to→ KNO3+ NH3 + H2O
 • 2KOH + (NH4)2SO4 -to→ K2SO4+ 2NH3 + 2H2O
 • CH3COOCH3 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + CH3OH
 • CH3COOC2H5 + KOH -H2O,to→ CH3COOK + C2H5OH
 • C2H5Cl + KOH -to→ KCl + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -to→ KBr + C2H5OH
 • C2H5Br + KOH -toC2H5OH→ KBr + C2H4 + H2O
 • C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O
 • 2Al + 2KOH + 2H2O → 2KAlO2 + 3H2
 • Zn + 2KOH -to→ K2ZnO2 + H2
 • KOH + KHS → K2S + H2O
 • 2KOH + 2NaHS → K2S + Na2S + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHSO3 → K2SO3 + Na2SO3 + 2H2O
 • 2KOH + 2NaHCO3 → K2CO3 + Na2CO3 + 2H2O

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-kali-k.jsp

Xem thêm: fe oh 3 hcl