etilen br2

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 được Pgdphurieng.edu.vn biên soạn là phương trình phản xạ Khi dẫn khí etilen qua chuyện hỗn hợp Brom được màu sắc domain authority cam, tiếp sau đó phản xạ làm mất đi color hỗn hợp. Hy vọng tư liệu này sẽ hỗ trợ ích cho tới chúng ta học viên vô quy trình thực hiện bài xích tập luyện. Mời chúng ta tìm hiểu thêm.

1. Phương trình phản xạ nằm trong của etilen với hỗn hợp Brom

Bạn đang xem: etilen br2

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br 

Etilen            Brom                Đi brommetan

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

2. Cách tổ chức thử nghiệm C2H4 ra C2H4Br2

Dẫn khí etilen qua chuyện hỗn hợp brom được màu sắc domain authority cam

3. Hiện tượng phân biệt etilen với hỗn hợp Brom

Dung dịch brom đã biết thành mất mặt mùa

4. Tính Hóa chất của etilen 

4.1. Phản ứng oxi hóa

Khi etilen cháy trọn vẹn đưa đến CO2cùng H2O và phản xạ lan nhiều nhiệt

C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

4.2. Phản ứng cộng

Tác dụng với hỗn hợp brom (làm thay đổi color hỗn hợp Br, mất mặt màu)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

Phản ứng với clo

CH2 = CH2 + Cl2 → CH2=CH2Cl – HCl

Phản ứng nằm trong hidro

C2H4+ H2 → C2H6

Phản ứng nằm trong axit

CH2= CH2 + HCl (khí) → CH3CH2Cl

C2H4+ HBr → C2H5Br

Phản ứng nằm trong nước (có ĐK sức nóng phỏng và sự xúc tác của axit)

C2H4 + H2O → C2H5OH

4.3. Phản ứng trùng hợp

Ở vô ĐK tương thích, links tầm thường bền vô phân tử etilen bị đứt đi ra kéo đến hiện tượng lạ những phân tử etilen phối hợp lại cùng nhau đưa đến một hóa học sở hữu phân tử lượng rất rộng lớn được gọi là polime.

…+ CH2 = CH2 + CH2= CH2 +… → … – CH2– CH2– CH2– CH2 – …

Tham khảo thêm thắt những phản xạ chất hóa học không giống của C2H4:

3C2H4+ 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H6O2 + 2KOH + 2MnO2

C2H4 + 2Na → C2H4Na2

5. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Phản ứng đặc thù của khí etilen là

A. phản xạ cháy.

B. phản xạ thế.

C. phản xạ nằm trong.

D. phản xạ phân bỏ.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 2. Trong chống thử nghiệm, người tớ đun rượu etylic với hóa học xúc tác là H2SO4 đặc, ở sức nóng phỏng 170°C nhằm pha trộn khí X. Khí X là

A. Cl2.

B. CH4.

C. C2H4.

D. C2H2.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 3. Đốt cháy trọn vẹn 5,6 lít khí etilen ở đktc nhớ dùng lượng oxi (ở đktc) là

A. 11,2 lít.

B. 16,8 lít.

C. 22,4 lít.

D. 33,6 lít.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B

Câu 4. Trùng hợp ý 1 mol etilen (với hiệu suất 100 %) ở ĐK tương thích thì chiếm được lượng polietilen là

A. 7 gam.

B. 14 gam.

C. 28 gam.

D. 56 gam.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C

Câu 5. Khi dẫn khí etilen vô hỗn hợp Brom dư đựng vô ống thử sở hữu để ý thấy

A. color của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, sở hữu hóa học kết tủa

B. color của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, sở hữu hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

C. color của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, sở hữu khí bay ra

D. color của hỗn hợp brom ko thay cho đổi

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án B Khi dẫn khí etilen vô hỗn hợp Brom dư đựng vô ống thử sở hữu để ý thấy

màu của hỗn hợp brom nhạt nhẽo dần dần, sở hữu hóa học lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

Câu 6. Khí metan sở hữu lẫn lộn một lượng nhỏ khí etilen. Để chiếm được metan tinh ranh khiết, tớ dẫn lếu láo hợp ý khí qua

Xem thêm: ca(no3)2 + na2co3

A. hỗn hợp brom.

B. hỗn hợp phenolphtalein.

C. hỗn hợp axit clohidric.

D. hỗn hợp nước vôi vô.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Dẫn lếu láo hợp ý khí qua chuyện hỗn hợp brom. Khí etilen phản xạ với brom bị tích lại vô hỗn hợp.

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br.

Khí metan ko phản xạ bay thoát ra khỏi hỗn hợp, chiếm được metan tinh ranh khiết.

Câu 7. Etilen sở hữu những đặc thù chất hóa học sau:

A. Tham gia phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp, phản xạ với dung dịch tím và phản xạ cháy.

B. Chỉ nhập cuộc phản xạ thế và phản xạ với hỗn hợp dung dịch tím.

C. Chỉ nhập cuộc phản xạ cháy.

D. Chỉ nhập cuộc phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp, ko nhập cuộc phản xạ cháy.

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án A Etilen sở hữu những đặc thù chất hóa học sau:

A. Tham gia phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp, phản xạ với dung dịch tím và phản xạ cháy.

Câu 8.  Hỗn hợp ý khí X bao gồm H2 và C2H4 có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X trải qua Ni đun giá, chiếm được lếu láo hợp ý khí Y sở hữu tỉ khối đối với He là 5. Hiệu suất của phản xạ hidro hóa là?

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án C Giả sử lấy 1 mol lếu láo hợp ý X.

Gọi x, nó theo lần lượt là số mol của H2, C2H4

Ta sở hữu theo dõi fake sử

=> x + nó = 1 (1)

MX= (28x + 2y)/(x + y) = 3,75.4 (2)

Từ (1) và (2) => x = nó = 0,5 mol

Hiệu suất tính theo dõi H2 hoặc C2H4 đều như nhau

Áp dụng công thức:

MX/MY = nY/nX=> nY = (nX.MX)/MY= (1.3,75.4)/5.4= 0,75

=> nH2 phản ứng = ngiảm = 1 – 0,75 = 0,25 mol

=> H = 0,25/0,5.100% = 50%

Câu 9. Cho lếu láo hợp ý X bao gồm metan, etilen và axetilen. Lấy 8,6 gam X ứng dụng không còn với hỗn hợp brom dư thì lượng brom phản xạ là 48 gam. Mặt không giống, nếu như cho tới 13,44 lít (ở đktc) lếu láo hợp ý khí X ứng dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có vô X là

A. 40%.

B. 20%.

C. 25%

D. 50%

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Trong 8,6g X chứa chấp x mol C2H4; nó mol C2H2; z mol CH4

mhh X= 28z + 26y + 16z = 8,6 (1)

nBr2 phản ứng = nπ vô X = nC2H4 + 2.nC2H2 => x + 2y = 0,3 (2)

C2H2 + 2AgNO3+ 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

nC2Ag2 = 0,15 (mol) => nC2H2= 0,15 (mol)

=> %nC2H2 vô X = 0,15/0,6 = 25%

=> vô 8,6 gam X % số mol C2H2 cũng là 25% => nó = 25%.(x + nó + z) (3)

Từ (1), (2) và (3) => x = 0,1; nó = 0,1; z = 0,2

==>%n CH4 trong X = 50%

Câu 10. Chất này tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

C. butan

D. but-1-en

Đáp Án Chi Tiết
Đáp án D Những hóa học này sở hữu links π tầm thường bền vô phân tử sở hữu kĩ năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

(trừ links pi trong khoảng benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Xem thêm: cuso4 + na2s