de thi toan lop 5 cuoi hoc ki 1 nam 2015

PHẦN 1. ĐỀ BÀI

1.1 Trắc nghiệm

Câu 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Bạn đang xem: de thi toan lop 5 cuoi hoc ki 1 nam 2015

a) Chữ số 7 trong số 945,007 có giá trị là:

A. 7             B.                C.               D.

b) Số 78,06 được viết thành hỗn số có chứa phân số thập phân là:

A.       B.          C.           D.

c) Bốn đơn vị một phần trăm được viết là:

A. 4,1          B. 4,10              C. 4,01              D. 4,001

d) 30% của 28 là:

A. 8,4         B. 8,04               C. 8,014            D. 8,041

Câu 2: Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

b)

c)

d)

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

a) 0,5% của 56,5 là:

           

b) 30% của 1,5 là:

                   

Câu 4: Viết tiếp vào chỗ chấm:

Hình chữ nhật MNPQ có diện tích 3600 . Vậy diện tích hình tam giác KQP là …

60-de-kiem-tra-toan-lop-5-cuoi-ki-1-de-so-2-bai-4-p1-hinh-1

1.2. Tự luận

Câu 1: Tính bằng hai cách:

a) (10,54 + 18,46) x 16,5

b) (24,6 – 16,2) x 23,4

Câu 2: Tìm x

a)                b)

c)             d)

Câu 3: Cho hình chữ nhật ABCD có kích thước như hình vẽ sau. Tính diện tích phần gạch chéo có trong hình chữ nhật.

60-de-kiem-tra-toan-lop-5-cuoi-ki-1-de-so-2-bai-3-p2-hinh-1

Câu 4: Năm 2010, gia đình bác Tám thu hoạch được 8 tấn thóc. Năm 2011 gia đình bác Tám thu hoạch được 8,5 tấn thóc.

a) Hỏi so với năm 2010, năm 2011 số thóc mà gia đình bác Tám thu hoạch tăng thêm bao nhiêu phần trăm ?

b) Nếu so với năm 2011, năm 2015 số thóc cũng tăng lên bấy nhiêu phần trăm thì năm 2015 gia đình bác Tám thu hoạch được bấy nhiêu tấn thóc ?

Câu 5: (Dành cho học sinh giỏi)

Tìm một số biết: 0,125 của số đó bằng 5,320

PHẦN 2. BÀI GIẢI

2.1 Trắc nghiệm.

Câu 1: a) Khoanh D.          b) Khoanh B                c) Khoanh C.            d) Khoanh A.

Xem thêm: na2so4 + ba(oh)2

Câu 2:

a)          b)

c)              d)

Câu 3:

a) 0,5 % của 56,5 là 0,2825.

Vậy 0,2825 ghi Đ, 28,25 ghi S vào ô trống

b) 30% của 1,5 là 0,45

Vậy 4,5 ghi S, 0,45 ghi Đ vào ô trống

Câu 4: Hình chữ nhật MNPQ có diện tích 3600 . Vậy diện tích hình tam giác KPQ là 1152 .

2.2 Tự luận

Câu 1: Tính bằng hai cách:

a) Cách 1:

Cách 2:

b) Cách 1:

Cách 2:

Câu 2:

                         

Câu 3: Diện tích phần gạch chéo có trong hình chữ nhật là:

(50 x 80) : 2 = 2000 ()

Đáp số: 2000

Câu 4:

a) So với năm 2010 năm 2011 số thóc tăng thêm là:

8,5 – 8 = 0,5 (tấn)

Tỉ số phần trăm số thóc tăng thêm là:

0,5 : 8 = 0,0625 = 6,25%

b) So với năm 2011, năm 2015 số thóc tăng thêm là:

8,5 x 6,25 : 100 = 0,53125 (tấn)

Số thóc năm 2015 gia đình bác Tám thu hoạch được là:

8,5 + 0,53125 = 9,03125 (tấn)

Đáp số: a) 6,25%         b) 9,03125 tấn

Câu 5: Gọi x là số cần tìm, ta có:

(Thử lại: 42,56 x 0,125 = 5,320)

Vậy số cần tìm là 42,56

Xem thêm Đề kiểm tra Toán lớp 5 cuối kì I – đề số 3

Xem thêm: fecl3 + cl2