chất có tính oxi hóa nhưng không có tính khử là

Chất có tính oxi hóa nhưng không có tính khử là

A. Fe2O3

B. FeO

Bạn đang xem: chất có tính oxi hóa nhưng không có tính khử là

C. FeCl2

D. Fe

ANYMIND360

Trả lời (1)

Cách tích điểm HP

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.

Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

 

Các câu hỏi mới

 • Cho 3,6g Mg vào 200ml dd Fe(NO3)3 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được mg chất rắn

  Cho mình hỏi bài này với

  Cho 3,6g Mg vào 200ml dd Fe(NO3)3 1M đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được mg chất rắn. Tính m

 • Polime X là chất rắn trong suốt, cố khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là:

  A. poliacrilonitrin.   

  B. poli(metyl metacrylat).

  C. polietilen.    

  D. poli(vinyl clorua).

 • Polime nào sau đây được tổng hợp từ phản ứng trùng hợp?

  A. polyvinyl(vinyl clorua)    

  B. polisaccarit

  C. poli (etylen terephtalat)    

  D. nilon- 6,6

 • Dãy nào sau đây chỉ gồm các polime được dùng làm chất dẻo

  A. poli(vinyl doma), polietilen, poli(phenol-fomandehit)

  B. polibuta-1,-đien,poliacrilonitrin, poli(metylmetacrylat)

  C. Xenlulozo, poli(phenol-foinandehit), poliacrilonitrin

  D. poli(metyl metacry lat), polietilen, poli(hexametylen adipamit)

 • Nilon-6,6 thuộc loại

  A. tơ visco    

  B. poliesste    

  C. tơ poliamit    

  D. tơ axetat

 • Tơ nitron không thuộc loại

  A. Tơ vinylic

  B. Tơ tổng hợp

  C. Tơ hóa học

  D. Tơ nhân tạo

 • Trong các ý kiến dưới đây, ý kiến nào đúng ?

  A. Đất sét nhào nước rất dẻo, có thể ép thành gạch, ngói ; vậy đất sét nhào nước là chất dẻo.

  B. Thạch cao nhào nước rất déo, có thể nặn thành tượng ; vậy đó là một chất dẻo.

  C. Thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) rất cứng và bền với nhiệt ; vậy đó không phải là chất dẻo.

  D. Tính dẻo của chất dẻo chỉ thể hiện trong những điều kiện nhất định ; ở các điều kiện khác, chất dẻo có thể không dẻo.

 • Polime ((-C_6H_4(OH)-CH_2-)_n) là thành phần chủ yếu của

  A. nhựa rezit.                 

  B. nhựa rezol.

  C. nhựa novolac             

  D. teflon.

 • Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna-S là

  A. CH2 = CH – CH = CH2, C6H5 – CH = CH2

  B. CH2 = C(CH3) – CH = CH2, C6H5 -CH=CH2.

  Xem thêm: na2so4 ra naoh

  C. CH2 = CH – CH = CH2, lưu huỳnh.

  D. CH2 = CH – CH = CH2, CH3 – CH = CH2.

 • Khi clo hoá PVC, tính trung bình cứ k mắt xích trong mạch PVC phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hoá, thu được một polime chứa 63,96% clo (về khối lượng). Tìm giá trị của k?

 • Vì sao không nên dùng xà phòng có độ kiềm cao để giặt quần áo làm bằng nilon, len, tơ tằm; không nên giặt bằng nước quá nóng hoặc là (ủi) quá nóng các đồ dùng trên.

 • Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit

  Trùng hợp 65,0 g stiren bằng cách đun nóng chất này với một lượng nhỏ chất xúc tác benzoyl peoxit. Cho toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng (đã loại hết benzoyl peoxit) vào 1,0 lít dung dịch brom 0,15M ; sau đó cho thêm KI (dư) thấy sinh ra 6,35 g iot.

  a)  Viết phương trình hóa học của các phản ứng.

  b) Tính hiệu suất của phản ứng trùng hợp stiren.

 • Khi cho một loại cao su buna-S tác dụng với brom (tan trong CCl4) người ta nhận thấy cứ 1,05 g cao su đó có thể tác dụng hết với 0,80 g brom. Hãy tính tỉ lệ giữa số mắt xích butađien và số mắt xích stiren trong loại cao su nói trên.

 • Tơ nitron( hay olon) được tổng hợp từ những chất nào sau đây?

  A. Acrilonitrin

  B. Hexametylenđieammin

  C. Axit ađipic

  D. Axit (varepsilon)-aminocaproic

 • Polime nào dưới đây là polime thiên nhiên ?

  A. Amilozơ.             

  B. Nilon-6,6.

  C. Nilon-7             

  D. PVC.

 • Tơ nào sau đây được sản xuất từ xenluloza ?

  A. tơ tằm    

  B. tợ nilon-6,6    

  c. tơ visco    

  D. tơ capron

 • Đáp án câu hỏi dưới

  Đốt cháy hoàn toàn 7.5g este X thu đc 11g CO2 và 4.5g H2O. Nếu X đơn chức thì CTPT của X là?

 • Để điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 cần dùng là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng là 90%.

  Để điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 cần dùng là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng là 90%.
 • Để điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 cần dùng là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng là 90%.

  Để điều chế 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, lượng HNO3 cần dùng là bao nhiêu? Biết hiệu suất phản ứng là 90%.
 • Cho 16,2 (g) tinh bột lên men rượu thu được V (l) khí CO2. Tính V?

  Cho 16,2 (g) tinh bột lên men rượu thu được V (l) khí CO2. Tính V biết hiệu suất cả quá trình bằng 80%?

 • Đồng thau là hợp kim Cu-Zn. Lấy 5g đồng thau cho vào một lượng dung dịch HCl dư thì thu được 0,56 lít khí

  Hóa 12: Hợp Kim

  Đồng thau là hợp kim Cu-Zn. Lấy 5g đồng thau cho vào một lượng dung dịch HCl dư thì thu được 0,56 lít khí (đ). Tính hàm lượng % khối lượng Zn có trong đồng thau.

 • Hòa tan hỗn hợp chất rắn vào H+, NO3-

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Cu ,Fe, Mg, MgCO3(trong đó số mol MgCO3 là 12a mol) vào ddY chứa HCl(197a mol) và KNO3 thu được 1,485 mol hỗn hợp khí Z gồm: CO2,NO, N2O có khối lượng 50,22gam và dd T. Chia T thành 3 phần bằng nhau:

  + cô cạn cẩn thận phần 1 thu được 106,055 gam muối khan

  +phần hai tác dụng AgNO3 dư thu được 285,935g kết tủa và 0,01 mol khí NO duy nhất

  +phần ba tác dụng với NaOH dư thu được 47,6 gam kết tủa

  Tính thể tích khí H2S tối đa tác dụng với dd T?

 • Khi hòa tan hoàn toàn m gam mỗi kim loại vào nước dư, từ kim loại nào sau đây thu được thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là nhỏ nhất?

  A. Na.

  B. Ca.

  C. K.

  D. Li.

 • Cho phản ứng: Mg + HNO3(l) -> Mg(NO3)2 + NxOy + H2O

  Cho phản ứng: 

  Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử HNO3 là

  A. 5x – 2y.

  B. 12x – 4y.

  C. 10x – 4y.

  Xem thêm: al2o3 >

  D. 2x – 4y.

 • Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư, thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối

  Giúp mình với!!

  Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al và 0,04 mol Fe3O4 một thời gian, thu được hỗn hợp rắn X. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch HCl dư, thu được 0,15 mol khí H2 và m gam muối. Tính giá trị của m.