câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án

Tuyển tập 229 câu Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương có đáp án tham khảo.

LƯU Ý: Do muốn các bạn có thể học bài luôn trên trang vaege.org.vn nên chúng tôi để Đáp án câu trắc nghiệm nằm ở cuối mỗi phần trắc nghiệm, chứ không để trực tiếp trên câu trắc nghiệm. Chúc các bạn học tốt!

Tuyển tập 229 câu Trắc nghiệm môn Pháp luật đại cương có đáp án tham khảo.

Bạn đang xem: câu hỏi trắc nghiệm pháp luật đại cương có đáp án

  • Trắc nghiệm ôn thi lớp Đối tượng lớp Cảm tình Đảng – CÓ ĐÁP ÁN
  • Trắc nghiệm môn Luật Hiến pháp Việt Nam – CÓ ĐÁP ÁN
  • Trắc nghiệm Luật Kinh tế phần Phá sản – CÓ ĐÁP ÁN
  • Câu hỏi ngắn thi vấn đáp môn Pháp luật đại cương – CÓ ĐÁP ÁN
  • Nhận định môn Pháp luật đại cương – CÓ ĐÁP ÁN

1. Phần: Nguồn gốc và Bản chất nhà nước

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Nguồn gốc, Bản chất, Đặc điểm và Hình thức của Nhà nước

Trắc nghiệm 1.01

Nhà nước do giai cấp thống trị lập nên để bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp mình là quan điểm của học thuyết:  

A – Mác – Lênin.

B – Thần học.

C – Gia trưởng.

D – Khế ước xã hội.

Trắc nghiệm 1.02

Bản chất nhà nước là:  

A – Tính giai cấp

B – Tính giai cấp và tính xã hội.

C – Tính xã hội.

D – Không có thuộc tính nào.

Trắc nghiệm 1.03

Tổ chức có quyền lực công:  

A – Công ty.

B – Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

C – Các tổ chức xã hội.

D – Nhà nước.

Trắc nghiệm 1.04

Xã hội từ xưa đến nay đã trải qua bao nhiêu kiểu Nhà nước?  

A – 2 kiểu Nhà nước

B – 3 kiểu Nhà nước

C – 4 kiểu Nhà nước

D – 5 kiểu Nhà nước

Trắc nghiệm 1.05

Quyền lực Nhà nước tập trung, thống nhất trong các cơ quan quyền lực do dân bầu ra là hình thức chính thể:  

A – Cộng hoà dân chủ nhân dân.

B – Cộng hoà dân chủ tư sản.

C – Quân chủ lập hiến.

D – Quân chủ chuyên chế.

Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 1

1.01 – A ; 1.02 – B; 1.03 – D; 1.04 – C; 1.05 – A.

2. Phần: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Bản chất, chức năng và hình thức Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam

Trắc nghiệm 2.01

Bản chất của Nhà nước Việt Nam là:  

A – Nhà nước của tất cả các dân tộc trong quốc gia Việt Nam.

B – Nhà nước mà trong đó quyền lực Nhà nước thuộc về nhân

dân.

C – Nhà nước thể hiện bản chất dân chủ trong các lĩnh vực kinh tế,

chính trị, vai trò và ý thức xã hội.

D – Cả a, b, c đều đúng.

Trắc nghiệm 2.02

Chức năng của Nhà nước là:  

A – Những phương diện hoạt động cơ bản có tính chất định hướng của Nhà nước.

B – Nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước.

C – Nhiệm vụ lâu dài của Nhà nước.

D – Hoạt động bảo vệ an ninh trật tự xã hội.

Trắc nghiệm 2.03

Hình thức Nhà nước Việt Nam dưới góc độ chính thể là:  

A – Hình thức chính thể cộng hoà dân chủ tư sản.

B – Hình thức chính thể cộng hoà dân chủ nhân dân.

C – Hình thức chính thể quân chủ lập hiến.

D – Hình thức chính thể quân chủ chuyên chế.

Trắc nghiệm 2.04

Hình thức cấu trúc của Nhà nước Việt Nam là:  

A – Nhà nước liên minh

B – Nhà nước liên bang.

C – Nhà nước đơn nhất.

D – Cả a, b, c đều đúng.

Trắc nghiệm 2.05

Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước:  

A – Có chủ quyền chung, toàn vẹn lãnh thổ.

B – Có một hệ thống pháp luật áp dụng trên toàn lãnh thổ.

C – Có hai hệ thống cơ quan Nhà nước.

D – Cả a và b đều đúng.

Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 2

2.01 – D; 2.02 – A; 2.03 – B; 2.04 – C; 2.05 – D.

3. Phần: Bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Bộ máy Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trắc nghiệm 3.01

Cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của Nhà nước Việt Nam là  

A – Đảng Cộng sản.

B – Quốc hội.

C – Chính phủ.

D – Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Trắc nghiệm 3.02

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh được bầu hay được bổ nhiệm bởi:  

A – Tổng bí thư Đảng.

B – Thủ tướng.

C – Chủ tịch quốc hội.

D – Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

Trắc nghiệm 3.03

Cơ quan thường trực của Quốc hội là:  

A – Chính phủ

B – Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

C – Hội đồng nhân dân các cấp.

D – Uỷ ban nhân dân các cấp.

Trắc nghiệm 3.04

Cơ quan quản lý Nhà nước địa phương là  

A – Uỷ ban nhân dân các cấp.

B – Hội đồng nhân dân các cấp.

C – Toà án nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

D – Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

Trắc nghiệm 3.05

Cơ quan quản lý Nhà nước cấp Trung ương là:  

A – Toà án nhân dân tối cao.

B – Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

C – Bộ và cơ quan ngang Bộ.

D – Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 3

3.01 – B; 3.02 – D; 3.03 – B; 3.04 – A; 3.05 – C

4. Phần: Những vấn đề chung về pháp luật

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Nguồn gốc, bản chất, đặc điểm và hình thức của Pháp luật

Trắc nghiệm 4.01

Pháp luật và Nhà nước là 2 hiện tượng xuất hiện trong xã hội cùng lúc là quan điểm của lý thuyết:  

A – Thuyết tư sản.

B – Thuyết thần học.

C – Học thuyết Mác-Lênin.

D – a và b đều đúng.

Trắc nghiệm 4.02

Hình thức Pháp luật được áp dụng chủ yếu tại Việt Nam là:  

A – Tập quán pháp.

B – Tiền lệ pháp.

C – Văn bản quy phạm Pháp luật.

D – Học lý.

Trắc nghiệm 4.03

Tính quy phạm phổ biến là đặc tính của:  

A – Pháp luật.

B – Quy tắc đạo đức.

C – Tôn giáo.

D – Tổ chức xã hội.

Trắc nghiệm 4.04

Các quốc gia sau đây đã trải qua 4 kiểu pháp luật trong quá trình phát triển của mình:  

A – Việt Nam.

B – Hoa Kỳ.

C – Pháp.

D – Tất cả đều sai.

Trắc nghiệm 4.05

Điều ước quốc tế là hình thức pháp luật của Việt Nam khi:

A – Việt Nam không công nhận.

B – Việt Nam tham gia ký kết.

C – Điều ước có nhiều quốc gia cùng ký kết.

D – Điều ước được nhiều quốc gia trên thế giới công nhận.

Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 4

4.01 – C; 4.02 – C; 4.03 – A; 4.04 – D; 4.05 – B

5. Phần: Quy phạm pháp luật và Văn bản quy phạm pháp luật

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Quy phạm pháp luật và Văn bản QPPL là gì?

Trắc nghiệm 5.01

Các văn bản sau đây, văn bản nào là văn bản quy phạm Pháp luật:  

A – Công văn

B – Tờ trình

C – Lệnh

D – Thông báo

Trắc nghiệm 5.02

Văn bản nào dưới đây do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành  

A – Pháp lệnh

B – Nghị định

C – Lệnh

D – Quyết định

Trắc nghiệm 5.03

Quy phạm pháp luật được thể hiện bằng hình thức:  

A – Lời nói.

B – Văn bản.

C – Hành vi cụ thể.

D – b và c đều đúng.

Trắc nghiệm 5.04

Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc thể hiện ý chí của:  

A – Tổ chức kinh tế

B – Tổ chức xã hội.

C – Tổ chức chính trị – xã hội.

D – Nhà nước.

Trắc nghiệm 5.05

Văn bản pháp luật có giá trị hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta:  

A – Hiến pháp.

B – Nghị quyết của Quốc hội.

C – Lệnh của Chủ tịch nước.

D – Pháp lệnh.

Trắc nghiệm 5.06

Sắp xếp các văn bản gồm: Nghị định, Pháp lệnh, Luật, Chỉ thị theo trật tự thứ bậc trong hệ thống văn bản pháp luật nước ta:  

A – Pháp lệnh – Luật – Nghị định – Chỉ thị.

B – Luật – Pháp lệnh – Nghị định – Chỉ thị.

C – Pháp lệnh – Nghị định – Luật – Chỉ thị.

D – Nghị định – Luật – Pháp lệnh – Chỉ thị.

Trắc nghiệm 5.07

Nghị định là văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành là:  

A – Chính phủ.

B – Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

C – Thủ tướng chính phủ.

D – Chủ tịch nước.

Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 5

5.01 – C; 5.02 – A; 5.03 – B; 5.04 – D; 5.05 – A; 5.06 – B; 5.07 – A

6. Phần: Quan hệ pháp luật

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái niệm, đặc điểm, thành phần của quan hệ pháp luật

Trắc nghiệm 6.01

Quan hệ mua bán hàng hoá là quan hệ pháp luật khi chủ thể tham gia gồm:  

A – Các cá nhân có năng lực chủ thể.

B – Công ty với công ty.

C – Công ty với cá nhân có năng lực chủ thể.

D – Cả a, b, c đều đúng.

Trắc nghiệm 6.02

Đứa trẻ mới được sinh ra được Nhà nước công nhận là chủ thể có năng lực:  

A – Năng lực Pháp luật

C – Năng lực chủ thể.

B – Năng lực hành vi

D – Tất cả đều sai.

Trắc nghiệm 6.03

Các tổ chức sau đây, tổ chức nào không phải là pháp nhân  

Xem thêm: Kho game chất lượng, đáng chơi nhất hiện nay

A – Công ty Cổ phần

B – Công ty Hợp danh.

C – Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

D – Uỷ ban nhân dân các cấp.

Trắc nghiệm 6.04

Thời điểm năng lực pháp luật và năng lực hành vi của pháp nhân được Nhà nước công nhận là:  

A – Cùng một thời điểm.

B – Năng lực pháp luật được công nhận trước năng lực hành vi.

C – Năng lực hành vi được công nhận trước năng lực pháp luật.

D – b và c đều sai.

Trắc nghiệm 6.05

Nội dung của quan hệ pháp luật là:  

A – Các bên tham gia vào quan hệ pháp luật.

B – Những giá trị mà các chủ thể quan hệ pháp luật muốn đạt được.

C – Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ pháp luật.

D – Là đối tượng mà các chủ thể quan tâm khi tham gia vào quan hệ pháp luật.

Trắc nghiệm 6.06

Các sự kiện pháp lý nào sau đây được xem là sự biến pháp lý?  

A – Nhận con nuôi.

B – Lập di chúc thừa kế.

C – Đăng ký kết hôn.

D – Sự qua đời của một người.

Trắc nghiệm 6.07

Khi nào pháp nhân có năng lực chủ thể?  

A – Khi Nhà nước cho phép hoặc công nhận sự thành lập của pháp nhân.

B – Khi tổ chức có đủ thành viên.

C – Khi các thành viên thỏa thuận thành lập pháp nhân.

D – Khi một tổ chức có đủ vốn.

Đáp án trắc nghiệm pháp luật đại cương – Phần 6

6.01 – D; 6.02 – A; 6.03 – B; 6.04 – A; 6.05 – C; 6.06 – D; 6.07 – A

7. Phần: Vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Vi phạm pháp luật và Trách nhiệm pháp lý

Trắc nghiệm 7.01

Hành vi nào kể dưới đây là hành vi vi phạm pháp luật?  

A – Hành vi trốn thuế.

B – Hành vi làm thiệt hại đến xã hội của người tâm thần.

C – Ý định cướp tài sản của người khác.

D – Hành vi cư xử không lịch sự.

Trắc nghiệm 7.02

Chủ thể thực hiện vi phạm hình sự có thể là:  

A – Tổ chức pháp nhân.

B – Cá nhân có năng lực trách nhiệm hình sự

C – Tổ chức không là pháp nhân.

D – Người tâm thần.

Trắc nghiệm 7.03

Hành vi tổ chức đánh bạc của công chức, viên chức nhà nước bị công an bắt quả tang được xác định là hành vi:  

A – Vi phạm dân sự.

B – Vi phạm công vụ.

C – Vi phạm hành chính.

D – Vi phạm hình sự.

Trắc nghiệm 7.04

Trách nhiệm hình sự là trách nhiệm pháp lý do:  

A – Toà án áp dụng đối với chủ thể vi phạm hình sự.

B – Viện kiểm sát áp dụng đối với chủ thể vi phạm hình sự.

C – Công an áp dụng đối với chủ thể vi phạm hình sự.

D – Chính phủáp dụng đối với chủ thể vi phạm hình sự.

Trắc nghiệm 7.05

Chế tài nghiêm khắc nhất trong các loại trách nhiệm pháp lý là:  

A – Chế tài kỷ luật.

B – Chế tài hành chính.

C – Chế tài hình sự.

D – Chế tài dân sự.

Đáp án Phần 7

7.01 – A; 7.02 – B; 7.03 – D; 7.04 – A; 7.05 – C

8. Phần: Khái quát về hệ thống pháp luật

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái quát về Hệ thống pháp luật Việt Nam

Trắc nghiệm 8.01

Trong các yếu tố cấu thành hệ thống pháp luật, yếu tố được xem là đơn vị cơ bản nhỏ nhất trong hệ thống pháp luật là:  

A – Quy phạm pháp luật.

B – Chế định pháp luật.

C – Ngành luật.

D – Tất cả đều đúng

Trắc nghiệm 8.02

Căn cứ phân định các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam là:  

A – Căn cứ vào chủ thể các quan hệ xã hội.

B – Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh.

C – Căn cứ lĩnh vực chung hay riêng trong xã hội.

D – Tất cả đều sai.

Trắc nghiệm 8.03

Nhóm ngành luật quốc nội bao gồm:  

A – 5 ngành luật

B – 9 ngành luật.

C – 7 ngành luật.

D – 11 ngành luật.

Trắc nghiệm 8.04

Nhóm ngành luật quốc tế bao gồm:  

A – 3 ngành luật

B – 2 ngành luật.

C – 4 ngành luật.

D – 5 ngành luật.

Trắc nghiệm 8.05

Hiến pháp có hiệu lực áp dụng hiện nay là:  

A – Hiến pháp 1992.

B – Hiến pháp 1946.

C – Hiến pháp 1959.

D – Hiến pháp 1980.

Đáp án Phần 8

8.01 – A; 8.02 – B; 8.03 – D; 8.04 – B; 8.05 – A

9. Phần: Luật Dân sự

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái quát về Luật Dân sự Việt Nam

Trắc nghiệm 9.01

Các quan hệ nào sau đây là đối tượng điều chỉnh của luật dân sự?  

A – Quan hệ tài sản phát sinh trong sản xuất, tiêu dùng giữa cá nhân với cá nhân.

B – Quan hệ liên quan đến danh dự, nhân phẩm phát sinh giữa các chủ thể với nhau.

C – Quan hệ giữa tác giả với tác phẩm của họ.

D – Tất cả đều đúng.

Trắc nghiệm 9.02

Các trường hợp chiếm hữu nào sau đây là chiếm hữu bất hợp pháp?  

A – Chiếm hữu của chủ sở hữu vật.

B – Chiếm hữu vật đánh rơi không khai báo.

C – Chiếm hữu do chủ sở hữu vật uỷ quyền.

D – Chiếm hữu thông qua việc thuê vật của chủ sở hữu.

Trắc nghiệm 9.03

Các trường hợp quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị hạn chế:  

A – Bán cổ vật thuộc sở hữu của chủ sở hữu.

B – Bán vật thuộc sở hữu của chủ sở hữu đang thế chấp.

C – Bán vật thuộc sở hữu của chủ sở hữu bị hư hỏng.

D – b và c đều đúng.

Trắc nghiệm 9.04

Một người lập nhiều di chúc hợp pháp với các hình thức khác nhau, di chúc nào có giá trị áp dụng trong trường hợp người lập di chúc chết ngày 01/01/2005?  

A – Di chúc bằng lời nói lập ngày 20/12/2004.

B – Di chúc bằng văn bản có người làm chứng lập ngày 20/10/2004.

C – Di chúc bằng văn bản có công chứng nhà nước lập ngày 20/08/2004.

D – Di chúc bằng văn bản viết tay lập ngày 20/05/2004.

Trắc nghiệm 9.05

Hàng thừa kế thứ nhất theo quy định pháp luật về thừa kế:  

A – Con nuôi của người chết.

B – Vợ của người chết.

C – Em ruột của người chết.

D – a và b đều đúng.

Đáp án Phần 9

9.01 – D; 9.02 – B; 9.03 – D; 9.04 – A; 9.05 – D

10: Phần: Luật hình sự

Xem bài viết: Khái quát về Luật Hình sự Việt Nam

Trắc nghiệm 10.01

Hãy cho biết cách áp dụng hình phạt nào dưới đây là đúng khi tòa án xét xử một người thực hiện một hành vi tội phạm:  

A – Hai hình phạt chính.

B – Hai hình phạt bổ sung.

C – Một hình phạt chính và hai hình phạt bổ sung.

D – Hai hình phạt chính và một hình phạt bổ sung.

Trắc nghiệm 10.02

Hành vi phạm tội nào sau đây không bị xem là tội phạm?  

A – Không đăng ký tạm trú tạm vắng.

B – Trộm cắp tài sản công dân

C – Đua xe trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

D – Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trắc nghiệm 10.03

Tội danh được quy định trong Luật Hình sự là một trong những dấu hiệu xác định tội phạm:  

A – Tính chịu hình phạt.

B – Tính nguy hiểm cho xã hội.

C – Tính có lỗi của chủ thể hành vi vi phạm.

D – Tính trái pháp luật.

Trắc nghiệm 10.04

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có khung hình phạt:  

A – Cao nhất là 7 năm tù.

B – Cao nhất là 3 năm tù.

C – Cao nhất là 15 năm tù.

D – Trên 15 năm tù.

Trắc nghiệm 10.05

Án treo được áp dụng đối với hình phạt:  

A – Tù chung thân.

C – Cải tạo không giam giữ.

B – Tù có thời hạn.

D – Tất cả đều sai.

Đáp án Phần 10

10.01 – C; 10.02 – A; 10.03 – D; 10.04 – C; 10.05 – B

11. Phần Luật Hành chính

Ôn lại kiến thức tại bài viết: Khái quát về Luật Hình sự Việt Nam

Trắc nghiệm 11.01

Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính là:  

A – Phương pháp mệnh lệnh đơn phương và phương pháp thoả thuận bình đẳng.

B – Phương pháp quyền uy, thể hiện quyền lực nhà nước.

C – Phương pháp thoả thuận bình đẳng.

D – Phương pháp quyền uy và phương pháp thoả thuận bình đẳng.

Trắc nghiệm 11.02

Hình phạt chính áp dụng trong xử phạt hành chính:  

A – Cảnh cáo và trục xuất ra khỏi lãnh thổ.

B – Phạt tiền và tịch thu tang vật.

C – Cảnh cáo và phạt tiền.

D – Tước quyền sử dụng giấy phép.

Trắc nghiệm 11.03

Cơ quan được xử phạt hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động xét xử của Toà án:  

A – Viện kiểm sát.

B – Toà án.

C – Công an.

D – Cơ quan thanh tra Nhà nước.

Trắc nghiệm 11.04

Trường hợp được xem là toà án đã thụ lý án:  

A – Có đơn khởi kiện đúng quy định và nộp tạm ứng án phí

B – Do người có quyền khởi kiện nộp đơn khởi kiện.

C – Người nộp đơn khởi kiện không có thẩm quyền.

D – a và b đều đúng.

Trắc nghiệm 11.05

Bản án hành chính sơ thẩm có hiệu lực:  

A – 20 ngày sau khi tuyên án.

B – 15 ngày sau khi tuyên án.

Xem thêm: ch3nh2+hcl

C – 7 ngày sau khi tuyên án.

D – 10 ngày sau khi tuyên án.

Đáp án Phần 11

11.01 – A; 11.02 – C; 11.03 – B; 11.04 – A; 11.05 – D.

Xem thêm tài liệu cùng môn học:

  • 223 Nhận định môn Pháp luật đại cương – [CÓ ĐÁP ÁN]
  • 118 Câu hỏi ngắn thi vấn đáp môn Pháp luật đại cương – [CÓ ĐÁP ÁN]