c4h4 ra c4h6

Hoàn trở nên chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 chuỗi phản xạ chất hóa học hidrocacbon, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, chuỗi phản xạ chung chúng ta học viên ghi ghi nhớ đặc điểm của những hidrocacbon và đã được học tập nhằm hoàn thiện chuỗi phản xạ một cơ hội tốt nhất có thể. Mời chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: c4h4 ra c4h6

1) 2CH4 overset{t^{circ } }{rightarrow} C2H2 + 3H2

2) 2C2H2 overset{t^{circ }, xt, p}{rightarrow} C4H4

Bạn đang được xem: Hoàn trở nên chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6

3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2 overset{Pd/PdCO_{3} ,t^{o} }{rightarrow} CH2=CH-CH=CH2

4) C4H10 overset{t^{circ },xt }{rightarrow} C3H6 + CH4

Một số chuỗi phản xạ cơ học thông thường gặp

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 phỏng С, thực hiện rét mướt nhanh)

C2H2 + H2 → C2H4 (Pd/PbCO3, to)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 phỏng С, thực hiện rét mướt nhanh)

2C2H2 → C4H4

C4H4 + H2 → C4H6

n(CH2=CH−CH=CH2 )→ (CH2−CH=CH−CH2−)n

2CH4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + HCl → C2H3Cl

nCH2=CHCl → (−CH2−CHCl−)n

C4H8 + H2 overset{Ni,t^{o} }{rightarrow}C4H10

C4H10overset{Ni,t^{o} }{rightarrow} CH4 + C3H6

2CH4overset{1500{o}C, lln }{rightarrow}C2H2 + 3H2

2C2H2overset{xt, p,t^{o} }{rightarrow}C4H4

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

Câu căn vặn trắc nghiệm áp dụng tương quan

Câu 1. Ankan X sở hữu công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, nhận được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan

Xem thêm:: Radar là gì? Công nghệ Radar cho tới xe cộ tự động lái – Doluongtudong.com

B. 2- metylbutan

C. pentan

D. 2- đimetylpropan

Câu 2. Ankan X sở hữu công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, nhận được 4 thành phầm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3- metylpentan

C. hexan

D. 2,3- đimetylbutan

Câu 3. Một hiđrocacbon X nằm trong phù hợp với axit HCl theo dõi tỷ trọng mol 1 : 1 tạo nên thành phầm sở hữu bộ phận lượng clo là 45,223 %. Công thức phân tử của X là

A.C4H8

B. C3H6

C. C3H8

D. C2H4

Câu 4. Cho Hiđrocacbon X phản xạ với brom(trong dung dịch) theo dõi tỷ trọng mol 1 : 1 thì được hóa học cơ học Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học không giống nhau. Tên gọi của X là

A. but-1-en

B.etilen

C. but-2-en.

D. propilen

Câu 5. Chất này tại đây thuộc tính với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 tạo nên kết tủa?

A. CH3 – CH = CH2

B. CH2 – CH – CH = CH2.

C. CH3 – C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Câu 6. Chất này tại đây sở hữu đồng phân hình học?

Xem thêm:: Ý chí là gì? Mối mối liên hệ thân thiết ý chí với trí tuệ và tình cảm?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

Xem thêm: na2so4 + ba(oh)2

B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

Câu 7. Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp đến nhau vô sản phẩm đồng đẳng, vô cơ lượng phân tử Z gấp hai lượng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol hóa học Y,thành phầm Lúc hít vào trọn vẹn vô hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được số gam kết tủa là

A.30 gam

B. 10gam

C. 40 gam

D. trăng tròn gam

Câu 8. Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) lếu láo phù hợp X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo color, và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tắng 9,8 gam. Thành phần Phần Trăm theo dõi thể tích của etilen vô X là

A.50,00%

B. 66,67%

C. 57,14%

D. 28,57%

Câu 9. Hỗn phù hợp X bao gồm H2 và C2H4 sở hữu tỷ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua chuyện nung giá, nhận được lếu láo phù hợp khí Y sở hữu lượng đối với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Câu 10. Chất này tại đây sở hữu đồng phân hình học?

A. but-1-en

B. but-2-en.

C. 1,2-dicloetan

D. 2-clopropen

Xem thêm:: Xoá tài liệu khối hệ thống nhằm thực hiện trống rỗng bộ nhớ lưu trữ iPhone rất có thể chúng ta chưa

…………….

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

1B 2B 3B 4A 5D 6C 7A 8B 9C 10B

Câu 7.

Phân tử Z rộng lớn phân tử X 2 group CH2 → MZ = MX + 28

→ MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

Câu 8.

C2H4: x mol; C3H6: nó mol

⇒x + nó = 0,3 mol (1)

mdung dịch sau phản xạ tăng = mX

⇒ 28x + 42y = 9,8 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2 mol; nó = 0,1 mol

%VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

Câu 9.

MX = 15 ⇒ nH2 : nC2H4 = 1 : 1 (Hiệu suất tính theo dõi một trong các 2)

Giả sử X sở hữu 1mol H2 và 1 mol C2H4

H2 + C2H4 overset{t^{circ } }{rightarrow} C2H6

Bảo toàn khối lượng: mX = mY

⇒ CnH2n-2

⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol

Ta sở hữu n khí rời = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol

⇒ H% = 0,5 : 1. 100% = 50%

THPT Sóc Trăng tiếp tục gửi cho tới chúng ta phương trình chất hóa học Hoàn trở nên chuỗi phản xạ chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6, Lúc phân diệt CH4 tạo nên C2H2, rất có thể thấy đó là phản xạ pha chế axetilen kể từ metan những các bạn sẽ rất rất hoặc bắt gặp trong số dạng bài xích luyện pha chế và chuỗi phản xạ chất hóa học. Hy vọng với tư liệu này tiếp tục hỗ trợ những vấn đề quan trọng cho tới chúng ta.

Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng.

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm: fe+hno3 đặc

Đánh giá