c4h10 ra c2h6

Phản ứng cracking butan rời khỏi etilen và etan hoặc C4H10 tạo nên C2H6 và C2H4 nằm trong loại phản xạ tách và đã được thăng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài bác luyện sở hữu tương quan về C4H10 sở hữu điều giải, chào chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: c4h10 ra c2h6

C4H10 nCH2=CH2 → (-CH2-CH2 -)n | C4H10 rời khỏi C2H6 | C4H10 rời khỏi C2H4 C2H6 + C2H4

Quảng cáo

1. Phương trình phản xạ butan rời khỏi etilen

C4H10t°,xtC2H4+C2H6

Phản ứng bên trên là phản xạ tách ankan hoặc phản xạ cracking.

2. Hiện tượng của phản xạ butan rời khỏi etilen

- Tạo khí C2H4, C2H6. Thực tế phản xạ tạo nên láo phù hợp những thành phầm.

- Dẫn thành phầm sinh rời khỏi nhập ống thử sở hữu chứa chấp hỗn hợp brom thấy hỗn hợp brom nhạt nhẽo color dần dần.

3. Cách tổ chức phản xạ butan rời khỏi etilen

- Crackinh butan nhập ĐK sức nóng chừng, xúc tác tương thích.

4. Mở rộng lớn về đặc điểm hoá học tập của ankan

- Tại sức nóng chừng thông thường, những ankan ko ứng dụng với hỗn hợp axit, hỗn hợp kiềm và những hóa học lão hóa như hỗn hợp KMnO4 (thuốc tím)...

- Khi phát sáng hoặc đun rét, những ankan đơn giản dễ dàng nhập cuộc những phản xạ thế, phản xạ tách hiđro và phản xạ cháy.

4.1. Phản ứng thế vị halogen

- Clo rất có thể thay cho thế theo lần lượt từng nguyên vẹn tử H nhập phân tử metan.

Phương trình hóa học:

CH4 + Cl2 as CH3Cl + HCl

Quảng cáo

CH3Cl + Cl2 as CH2Cl2 + HCl

CH2Cl2 + Cl2 asCHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 asCCl4 + HCl

C4H10 → C2H4 + C2H6 | Butan rời khỏi etilen và etan

- Các đồng đẳng của metan cũng nhập cuộc phản xạ thế tương tự động metan.

Nhận xét:

- Nguyên tử hiđro link với nguyên vẹn tử cacbon bậc cao hơn nữa dễ dẫn đến thế rộng lớn nguyên vẹn tử hiđro link với nguyên vẹn tử cacbon bậc thấp rộng lớn.

4.2. Phản ứng tách

- Dưới ứng dụng của sức nóng và hóa học xúc tác tương thích, những ankan sở hữu phân tử khối nhỏ bị tách hiđro trở thành hiđrocacbon ko no ứng.

Thí dụ:

CH3 – CH3 500Co, xt CH2 = CH2 + H2

- Tại sức nóng chừng cao và hóa học xúc tác tương thích, ngoài các việc bị tách hiđro, những ankan còn rất có thể bị phân hạn chế mạch cacbon tạo ra trở thành những phân tử nhỏ rộng lớn.

Thí dụ:

CH3 – CH2 – CH3 to, xtC2H6+CH4C3H6+H2

Quảng cáo

4.3. Phản ứng oxi hóa

- Khi bị nhen nhóm, những ankan đều cháy, lan nhiều sức nóng.

CnH2n + 2 + 3n+12O2 to nCO2 + (n + 1)H2O

5. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1: Đốt cháy trọn vẹn luôn thể tích khí vạn vật thiên nhiên bao gồm metan, etan, propan vị oxi không gian (trong không gian, oxi cướp 20% thể tích), chiếm được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9,9 gam nước. Thể tích không gian (đktc) nhỏ nhất cần thiết dùng để làm nhen nhóm cháy trọn vẹn lượng khí thiên niên bên trên là

A. 70,0 lít B. 78,4 lít C. 84,0 lít D. 56,0 lít.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCO2= 7,84 : 22,4 = 0,35 mol;

nH2O = 9,9 : 18 = 0,55 mol

Bảo toàn thành phần O: 2.nO2= 2. nCO2+ nH2O

→ 2.nO2= 2.0,35 + 0,55 → nO2= 0,625 mol

VO2= 0,625.22,4 = 14 lít

Vì oxi cướp 15Vkk Vkk = 5.14 = 70 lít

Câu 2: Khi brom hóa một ankan chỉ chiếm được một dẫn xuất monobrom có một không hai sở hữu tỉ khối khá so với hiđro là 75,5. Tên của ankan là

A. 3,3-đimetylhexan B. 2,2-đimetylpropan

Quảng cáo

C. isopentan D. 2,2,3-trimetylpentan.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

CnH2n+2 + Br2 CnH2n+1Br + HBr

14n + 81 = 75,5.2 n = 5 CTPT: C5H12

Khi brom hóa ankan chỉ chiếm được một dẫn xuất monobrom duy nhất

nên CTCT của X là:

C4H10 → C2H4 + C2H6 | Butan rời khỏi etilen và etan

Câu 3: Trong công nghiệp ankan sở hữu phần mềm là:

A. Làm nhiên liệu, nguyên vật liệu. B. Làm thức ăn.

C. Làm nguyên liệu. D. Làm đồ trang điểm.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Khi nhen nhóm, ankan dễ dàng cháy tạo nên CO2, H2O và lan nhiều sức nóng. điều đặc biệt ankan còn tồn tại nhiều nhập khí vạn vật thiên nhiên và dầu lửa nên được sử dụng thực hiện nhiên liệu mang lại mô tơ hoặc hóa học thực hiện nhen nhóm.

→ Các ankan sở hữu phần mềm thực hiện nhiên liệu, nguyên vật liệu mang lại ngành công nghiệp.

VD: Nhiên liệu mang lại mô tơ, hóa học dung dịch trơn, hóa học nhen nhóm (gas), nến thắp, giấy má dầu, giấy sáp,...

Câu 4: Trong cách thức pha trộn etan tiếp sau đây, cách thức nào sai?

A. Đun natri propionat với vôi xút. B. Cho etilen nằm trong phù hợp với H2.

C. Tách nước ngoài ancol etylic. D. Cracking butan.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

A. Đúng. C2H5COONa + NaOH CaO, t° C2H6 + Na2CO3

Xem thêm: cuso4 fe

B. Đúng. CH2=CH2 + H2 Ni,t° CH3-CH3

C. Sai. Khi tách H2O ngoài rượu etylic tớ được etilen chứ không hề được etan.

CH3-CH2OH H2O CH2=CH2.

D. Đúng. CH3-CH2-CH2-CH3 t°, xt CH3-CH3 + CH2=CH2

Câu 5:Hỗn phù hợp khí A bao gồm etan và propan. Đốt cháy láo phù hợp A chiếm được khí CO2 và khá nước bám theo tỷ trọng thể tích 11:15. Thành phần tỷ lệ bám theo lượng của nhị hóa học theo lần lượt là:

A. 18,5% và 81,5% B. 45% và 55%

C. 28,1% và 71,9% D. 25% và 75%

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đặt nC2H6 = a ; nC3H8 = b;

VCO2: VH2O = 11 : 15

(2a+3b) : (3a+4b) = 11 : 15

b = 3a

Tỉ lệ thể tích vị tỉ trọng số mol

Giả sử nC2H6 = 1 molnC3H8 = 3 mol

→ mA = 1.30 + 3.44 = 162 gam

%mC2H6 = 30162.100 = 18,5%

%mC3H8 = 3.44162.100 = 81,5%

Câu 6: Công thức kết cấu của gốc isopropyl là

A. CH3-CH2- B. CH3-CH2-CH2-

C. CH3-CH(CH3)- D. CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-

Hướng dẫn giải

Đáp án C

A. CH3-CH2- etyl

B.CH3-CH2-CH2- propyl

C. CH3-CH(CH3)-isopropyl

D. CH3-CH(CH3)-CH2-CH2- isoamyl

Câu 7: Trong những xác định tại đây, xác định nào là đúng?

A. Ankan kể từ C4H10 trở cút sở hữu đồng phân cấu tạo.

B. Ankan tuy nhiên phân kể từ chỉ chứa chấp C bậc I và C bậc II là ankan ko phân nhánh.

C. Ankan sở hữu cả dạng mạch hở và mạch vòng.

D. A và B đúng.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A. Đúng. Từ C4H10 trở cút, ứng với những công thức phân tử sở hữu những công thức kết cấu mạch cacbon ko phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh.

B. Đúng.

C. Sai vì thế ankan không tồn tại dạng mạch vòng

Câu 8: Đốt cháy trọn vẹn láo phù hợp X bao gồm nhị hiđrocacbon sau đó nhau nhập sản phẩm đồng đẳng chiếm được 2,24 lít CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Hai hiđrocacbon nhập X là

A. C2H6 và C3H8 B. CH4 và C2H6 .

C. C2H2 và C3H4 D. C2H4 và C3H6

Hướng dẫn giải

Đáp án B

nCO2= 2,24 : 22,4 = 0,1 mol;

nH2O = 3,24 : 18 = 0,18 mol

nH2O>nCO2→ X là ankan → X có CTPT chung là CnH2n+2

nX = nH2O- nCO2 = 0,18 – 0,1 = 0,08 mol

→ n = nCO2nX = 0,10,08 = 1,25

Hai hiđrocacbon tiếp tiếp là CH4 và C2H6

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn một hiđrocacbon X, dẫn thành phầm cháy theo lần lượt qua chuyện bình đựng P2O5 và Ca(OH)2 thì lượng những bình này tăng thêm theo lần lượt là 0,9gam và 1,1 gam. Công thức phân tử của X là:

A. C4H10B. C3H8C. C2H6D. CH4

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Khối lượng bình P2O5 tăng đó là lượng nước

mH2O = 0,9 gam → nH2O = 0,05 mol

Khối lượng bình Ca(OH)2 tăng đó là lượng CO2

mCO2= 1,1 gam → nCO2= 0,025 mol

nH2O > nCO2→ X là ankan

→ X có CTPT chung là CnH2n+2

nX = nH2O- nCO2= 0,05 – 0,025 = 0,025 mol

→ n = nCO2nX = 0,0250,025 = 1

→ X là CH4

Câu 10: Đốt cháy trọn vẹn 0,15 mol láo phù hợp 2 ankan chiếm được 9,45 gam H2O. Cho thành phầm cháy nhập hỗn hợp Ca(OH)2 dư thì lượng kết tủa chiếm được là:

A. 37,5 B. 52,5 C. 15 D. 42,5

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Đốt cháy ankan tớ có: nankan = nH2O- nCO2

→ 0,15 = 0,525 - nCO2nCO2= 0,375 mol
nCaCO3=nCO2= 0,375 mol

mCaCO3= 0,375.100 = 37,5 gam.

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • C4H10 + Cl2 → C4H9Cl + HCl
 • C4H10 + 2Cl2 → C4H8Cl2 + 2HCl
 • C4H10 → C4H8 + H2
 • C4H10 → C3H6 + CH4
 • 2C4H10 + 13O2 → 8CO2 + 10H2O
 • C4H10 + Br2 → C4H9Br + HBr
 • C4H10 + 2Br2 → C4H8Br2 + 2HBr
 • CH3CH2CH2CH3 + O2 → 2CH3COOH + H2O

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện dành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-ankan.jsp

Xem thêm: no2 + koh