bản tự đánh giá cán bộ công chức viên chức năm 2015

Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ 20/8/2020 và thay thế cho Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định   88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP (Tải biểu mẫu ở cuối bài viết).

Theo đó, có 03 biểu mẫu đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Bạn đang xem: bản tự đánh giá cán bộ công chức viên chức năm 2015

Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức mới nhất
Phiếu đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng CBCCVC

1. Mẫu 01.  Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ

(Những điểm mới của Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức viên chức)

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

Năm …..

Họ và tên:……………………………………………………………

Chức vụ, chức danh:…………………………………………………

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: …………………………………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

………………………………………………………………………………………………………………

2. Đạo đức lối sống

………………………………………………………………………………………………………………

3.Tác phong, lề lối làm việc:

………………………………………………………………………………………………………………4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

– Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

………………………………………………………………………………………………………………

– Năng lực lãnh đạo, quản lý:

………………………………………………………………………………………………………………

– Năng lực tập hợp, đoàn kết:

………………………………………………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1.Tự nhận xét ưu, khuyết điểm

………………………………………………………………………………………………………………

2. Tự xếp loại chất lượng

………………………………………………………………………………………………………………

 

……….ngày,…. tháng…. năm….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ

(phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1.Nhận xét ưu, khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………………

2.Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

 

……….ngày,…. tháng…. năm….

ĐẠI DIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Liên hệ [email protected] hoặc zalo 0935634572 để tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức)

2. Mẫu 2. Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm …..

Họ và tên:……………………………………………………………

Chức vụ, chức danh:…………………………………………………

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: …………………………………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1.Chính trị tư tưởng:

………………………………………………………………………………………………………………

2.Đạo đức lối sống

………………………………………………………………………………………………………………

3.Tác phong, lề lối làm việc:

………………………………………………………………………………………………………………

4.Ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………………5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

6.Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp)

………………………………………………………………………………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7.Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

………………………………………………………………………………………………………………

8.Năng lực lãnh đạo, quản lý:

………………………………………………………………………………………………………………  9.Năng lực tập hợp, đoàn kết:

………………………………………………………………………………………………………………

II.TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

Xem thêm: ch3nh2+hcl

1.Tự nhận xét ưu, khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………………………… 2.Tự xếp loại chất lượng

………………………………………………………………………………………………………………

 

……….ngày,…. tháng…. năm….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 III. Ý KIẾN NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ

(phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành)

………………………………………………………………………………………………………………

IV.KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1.Nhận xét ưu, khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………………

2.Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

3.Nhận định chiều hướng phát triển của cán bộ

………………………………………………………………………………………………………………

 

……….ngày,…. tháng…. năm….

ĐẠI DIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Mẫu 03. Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm …..

Họ và tên:……………………………………………………………

Chức vụ, chức danh:…………………………………………………

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: …………………………………

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1.Chính trị tư tưởng:

………………………………………………………………………………………………………………

2.Đạo đức lối sống

………………………………………………………………………………………………………………

3.Tác phong, lề lối làm việc:

………………………………………………………………………………………………………………

4.Ý thức tổ chức kỷ luật:

………………………………………………………………………………………………………………

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao: (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỉ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

6.Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp)

……………………………………………………………………………………………………………… PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách

………………………………………………………………………………………………………………8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

………………………………………………………………………………………………………………9.Năng lực tập hợp, đoàn kết:

………………………………………………………………………………………………………………

II.TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1.Tự nhận xét ưu, khuyết điểm

………………………………………………………………………………………………………………

2.Tự xếp loại chất lượng

………………………………………………………………………………………………………………

 

……….ngày,…. tháng…. năm….

NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

(Ký, ghi rõ họ tên)

 III. Ý KIẾN NHẬN XÉT,ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

………………………………………………………………………………………………………………

 

……….ngày,…. tháng…. năm….

NGƯỜI   NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên)

IV.KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

(Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1.Nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………… 2.Kết quả đánh giá xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ)

………………………………………………………………………………………………………………

 

……….ngày,…. tháng…. năm….

Xem thêm: co2+na2co3

ĐẠI DIỆN CẤP CÓ THẨM QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu phiếu đánh giá cán bộ, công chức viên chức năm 2020 tại đây