bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp án

Thì sau này đơn (will) và sau này ngay gần (be going to) nhập giờ Anh tuy rằng phổ cập tuy nhiên lại dễ dàng khiến cho nhiều chúng ta lầm lẫn Khi dùng. Với nội dung bài viết ngày ngày hôm nay, Vietop tiếp tục nằm trong chúng ta ôn lại những điểm không giống nhau thân thiết thì sau này đơn và sau này ngay gần trải qua một trong những bài tập luyện thì sau này đơn và sau này ngay gần nhỏ. Mời chúng ta xem thêm qua chuyện nhé!

Tổng quan lại về thì sau này đơn và sau này gần

TƯƠNG LAI ĐƠN (WILL)TƯƠNG LAI GẦN (BE GOING TO)
Công thức lớn beKhẳng định: S + will + be + …
Phủ định: S + won’t/will not + be + …
Nghi vấn: Will + S + be + …? 
Khẳng định: S + be + going lớn be + …
Phủ định: S + be not + going lớn be + …
Nghi vấn: Be + S + going lớn be + …
Công thức động kể từ thườngKhẳng định: S + will + V + …
Phủ định: S + won’t/will not + V + …
Nghi vấn: Will + S + V + …? 
Khẳng định: S + be going lớn + V + …
Phủ định: S + be not going lớn + V + …
Nghi vấn: Be + S + going lớn + V …? 
Cách dùngDiễn mô tả một hành vi tiếp tục tổ chức nhập sau này tuy nhiên không tồn tại plan từ xưa (quyết quyết định ở thời khắc nói).
Ý loài kiến cá thể về một điều xẩy ra nhập sau này (không với vì như thế chứng) hoặc một đòi hỏi, lời nói mời mọc hoặc hứa hứa.
Diễn mô tả một hành vi tiếp tục tổ chức nhập sau này tuy nhiên đang được lên kế hoạch từ xưa.
Diễn mô tả một điều chuẩn bị xẩy ra phụ thuộc vật chứng thời điểm hiện tại.
Ví dụWe are out of milk? I will buy some.(Ta không còn sữa rồi ư? Tôi tiếp tục mua sắm một không nhiều.)

I think it will be a nice day tomorrow. (Tôi suy nghĩ mai tiếp tục là 1 trong ngày đẹp nhất trời.)

Will you close the door? (Bạn tiếp tục ngừng hoạt động chứ?)
I know we are out of milk. I am going to buy some. (Tôi biết tớ đã không còn sữa. Tôi tiếp tục cút mua sắm một không nhiều.)

Look at the sky. It’s going lớn rain soon. (Nhìn trời tề. Trời tiếp tục mưa sớm thôi.)

Bạn đang xem: bài tập thì tương lai đơn và tương lai gần có đáp án

Xem tăng những dạng ngữ pháp:

Thì thời điểm hiện tại đơn

Thì vượt lên trước khứ đơn

Bảng vần âm giờ Anh

Bài tập luyện thì sau này đơn và sau này gần

bài tập thì sau này đơn và sau này gần

Bài 1: Fill in the blank with Will or Be going lớn in its correct form

 1. Have you got any plans for tomorrow?
 • Yes, I _________ visit my grandparents.
 1. Why is she learning Spanish?
 • She _________  travel lớn Spain.
 1. We are thirsty.
 • Wait here. I _________  get some water.
 1. Meat or fish?
 • I _________ have some fish, please.
 1. What tự you want the keys for?
 • I _________ close the door.
 1. If you don’t take a xe taxi, you _________ arrive on time.
 2. Why tự you want so sánh many oranges?
 • I _________  make an orange juice.
 1. Oh! I haven’t got enough money lớn pay!
 • Don’t worry. I _________ lend you some.
 1. We need one more player.
 • _________ you play with us tomorrow?
 1. Why are you switching on the TV?
 • I _________ watch a football match.

Bài 2: Choose the correct answer

 1. I feel dreadful; I ____ be sick.
 • am going to
 • will
 • both (cả 2 đều người sử dụng được)
 1. Tonight, I ____ stay in- I’ve rented a đoạn phim.
 • am going to
 • will
 • both
 1. If you have any problems, don’t worry; I ____ help you.
 • am going to
 • will
 • both
 1. I completely forgot about it. Give bu a moment; I ____ tự it now.
 • am going to
 • will
 • both
 1. Look at those clouds- it ____ rain any minute now.
 • is going to
 • will
 • both
 1. The weather forecast says it ____ snow tomorrow.
 • is going to
 • will
 • both
 1. That’s the phone- I ____ answer it.
 • am going to
 • will
 • both
 1. Thanks for the offer, but I’m OK; Shane ____ help bu.
 • is going to
 • will
 • both
 1. Where are you going?
 • I am going lớn see a friend.
 • I’ll see a friend.
 1. Tea or coffee?
 • I’m going lớn have tea, please.
 • I’ll have tea, please.

Bài 3: Complete the sentences using Will or Be going lớn in its correct form

 1. Philipp __________  15 next Wednesday. (to be)
 2. They __________ a new computer. (to get)
 3. I think my mother __________ this CD. (to like)
 4. Paul’s sister __________ a baby. (to have)
 5. They __________ at about 4 in the afternoon. (to arrive)
 6. Just a moment. I __________  you with the bags. (to help)
 7. In 2025 people __________ more hybrid cars. (to buy)
 8. Marvin __________ a buổi tiệc ngọt next week. (to throw)
 9. We __________ lớn Venice in June. (to fly)
 10. Look at the clouds! It __________ soon. (to rain)

Bài 4: Choose the correct answer

 1. ‘I haven’t got my phone.’ ‘That’s OK. I’ll lend/I am going lớn lend you mine.’
 2. It’s Julia’s birthday next week, so sánh we’ll buy/we’re going lớn buy her some flowers.
 3. Will you lend bu £10? I promise I’ll give/I am going lớn give it back lớn you tomorrow.
 4. We’ll have/We’re going lớn have a barbecue tomorrow. It’s all planned, so sánh I hope it won’t rain.
 5. ‘Jim’s starting university tomorrow.’ ‘What will he/is he going lớn study?’
 6. You won’t like/you are not going lớn lượt thích that film. It’s very frightening. Let’s choose another one.
 7. Do you think they’ll like/you are going lớn lượt thích the presents we got for them?
 8. Look! The coach will leave/is going lớn leave! Run or we’ll miss it.

Xem thêm:

Thì vượt lên trước khứ hoàn thành xong tiếp diễn

Thì vượt lên trước khứ tiếp diễn

Thì thời điểm hiện tại hoàn thành xong tiếp diễn

Bài 5: Fill in the blank with Will or Be going lớn in its correct form

1. A: We don’t have any bread.

B: I know. I __________________ get some from the cửa hàng.

2. A: We don’t have any bread.

B: Really? I __________________ get some from the cửa hàng then.

3. A: Why tự you need lớn borrow my suitcase?

B: I __________________ visit my mother in Scotland next month.

4. A: I’m really cold.

B: I __________________ turn the heating on.

5. A: Are you going lớn John’s buổi tiệc ngọt tonight?

B: Yes. Are you going too? I __________________ give you a lift.

6. A: What are your plans after you leave university?

B: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

7. (The phone rings)

A: I __________________ get it!

8. A: Are you ready lớn order?

B: I can’t decide … Okay, I __________________ have the steak, please.

9. A: Are you busy tonight? Would you lượt thích lớn have coffee?

B: Sorry. I __________________ go lớn the library. I’ve been planning lớn study

Xem thêm: Hướng dẫn cách buộc dây giày Converse siêu dễ và đẹp mắt

 all day.

10. A: Why are you carrying a hammer?

B: I __________________ put up some pictures. 

Đáp án

Bài 1

 1. am going to
 2. is going to
 3. will
 4. will
 5. am going to
 6. won’t
 7. am going to
 8. will
 9. Will
 10. am going to

Bài 2

 1. am going to
 2. am going to
 3. will
 4. will
 5. is going to
 6. both
 7. will
 8. both
 9. I am going lớn see a friend.
 10. I’ll have tea, please.

Bài 3

 1. Philipp will be 15 next Wednesday.
 2. They are going lớn get a new computer.
 3. I think my mother will like this CD.
 4. Paul’s sister is going lớn have a baby.
 5. They will arrive at about 4 in the afternoon.
 6. Just a moment. I will help you with the bags.
 7. In 2025 people will buy more hybrid cars.
 8. Marvin is going lớn throw a buổi tiệc ngọt next week.
 9. We are going lớn fly lớn Venice in June.
 10. Look at the clouds! It is going lớn rain soon.

Bài 4

 1. I’ll lend
 2. we’re going lớn buy
 3. I’ll give
 4. We’re going lớn have
 5. is he going to
 6. won’t like
 7. They’ll like
 8. is going lớn leave

Bài 5

1. A: There’s no milk.

B: I know. I’m going lớn get some from the cửa hàng.

2. A: There’s no milk.

B: Really? I’ll get some from the cửa hàng then.

3. A: Why tự you need lớn borrow my suitcase?

B: I’m going to visit my mother in Scotland next month.

4. A: I’m really cold.

B: I’ll turn the heating on, then.

5. A: Are you going lớn John’s buổi tiệc ngọt tonight?

B: Yes. Are you going too? I’ll give you a lift.

6. A: What are your plans after you leave university?

B: I’m going to work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.

7. (The phone rings)

A: I’ll get it!

8. A: Are you ready lớn order?

B: I can’t decide … Okay, I’ll have the steak, please.

9. A: Are you busy tonight? Would you lượt thích lớn have coffee?

B: Sorry. I’m going lớn go lớn the library. I’ve been planning lớn study all day.

10. A: Why are you carrying a hammer?

B: I’m going to put up some pictures. 

Hy vọng sau khoản thời gian hoàn thành xong những bài xích tập luyện bên trên, chúng ta đang được gia tăng được kỹ năng và kiến thức về kiểu cách phân biệt thì sau này đơn (will) và sau này ngay gần (be going to) nhập ngữ pháp giờ Anh nhằm dùng bọn chúng thạo rộng lớn. Chúc chúng ta học tập tốt!

Xem thêm: ca(no3)2 + na2co3