ag h2so4 đặc nóng

Ag H2SO4 đặc nóng

Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O được VnDoc biên soạn chỉ dẫn chúng ta học viên viết lách và cân đối phương trình phản xạ lão hóa khử. Hy vọng chúng ta học viên bắt dĩ nhiên quá trình tương tự áp dụng đảm bảo chất lượng vô giải những dạng bài xích tập dượt.

Bạn đang xem: ag h2so4 đặc nóng

1. Phương trình phản xạ Ag tính năng H2SO4 đặc 

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

2. Điểu khiếu nại phản xạ xẩy ra Ag tính năng H2SO4 đặc 

Nhiệt phỏng thường

3. Hiện tượng sau phản ứng 

Bạc tan dần dần, xuất hiện tại khí ko màu sắc, sở hữu mùi hương hắc đó là diêm sinh đioxit (SO2)

4. Tính hóa chất của H2SO4 đặc

Trong H2SO4 thì S sở hữu nút lão hóa +6 tối đa nên H2SO4 đặc sở hữu tính axit mạnh, lão hóa mạnh và sở hữu tính háo nước.

Có những đặc điểm chất hóa học riêng

4.1. Axit sunfuric đặc tính năng với sắt kẽm kim loại trừ (Au, Pt)

Axit sunfuric tính năng với sắt kẽm kim loại tạo nên muối bột và nhiều thành phầm lão hóa không giống nhau như SO2, H2S, S.

Ví dụ:

Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O

Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Fe, Al, Cr bị thụ động hóa vô hỗn hợp HNO3 đặc, nguội

4.2. Tính háo nước của axit sunfuric đặc

C12H22O11 \overset{H_{2} SO_{4} }{\rightarrow}11H2O + 12C

4.3. Axit sunfuric đặc tính năng với phi kim

C + 2H2SO4 đặc nóng → CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 đặc nóng → 3SO2 + 2H2O

4.4. Axit sunfuric đặc tính năng với những hóa học khử khác

H2SO4 đặc nóng + 8HI → H2S + 4I2 + 4H2O

5. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Trong những tình huống sau, tình huống nào là rất có thể hoà tan trọn vẹn hóa học rắn?

A. Cho láo ăn ý Ag, Ag2O vô hỗn hợp H2SO4 loãng.

B. Cho láo ăn ý Cu, Fe, Sn vô hỗn hợp FeCl3.

C. Cho láo ăn ý Al, Fe vô hỗn hợp HNO3 đặc nguội.

D. Cho láo ăn ý Na, Mg vô H2O.

Xem đáp án

Đáp án B

Cho Sn vô hỗn hợp FeCl3

Sn + 2Fe3+ → Sn2+ + 2Fe2+

Cu vô hỗn hợp FeCl3

2 FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

Fe vô hỗn hợp FeCl3

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Câu 2. Cho láo ăn ý bột 2 sắt kẽm kim loại Fe và Cu vô hỗn hợp AgNO3 sau phản xạ chiếm được láo ăn ý rắn bao gồm 2 sắt kẽm kim loại. Dung dịch sau phản xạ bao gồm những chất

A. Fe(NO3)3 và AgNO3

B. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2

C. AgNO3 và Cu(NO3)2

D. Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ :

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Chất rắn Y bao gồm 2 sắt kẽm kim loại là Cu và Ag; hỗn hợp X bao gồm Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2

Câu 3. Những hỗn hợp nào là tại đây ko hoà tan được Cu?

A. Dung dịch muối bột Fe3+

B. Dung dịch HNO3 loãng

C. Dung dịch muối bột Fe2+

D. Dung dịch láo ăn ý HCl và NaNO3

Xem đáp án

Đáp án C

Dung dịch Fe2+ ko hòa tan được Cu sắt kẽm kim loại.

Phương trình chất hóa học xảy ra

Cu + 2Fe(NO3)3 → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

3Cu + 8NaNO3 + 8HCl → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Câu 4. Cho a gam Ag tính năng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 đặc dư chiếm được 4,48 lit khí SO2 (đktc). Giá trị a là

A. 47,2 gam

B. 43,2 gam

C. 46,8 gam

D. 46,6 gam

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình hóa học

2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O

nSO2 = 0,2 mol

Theo phương trình phản xạ tao có

nAg = 2.nSO2 = 0,1 mol => mAg = 0,4.108 = 43,2 gam

Câu 6. Một thanh sắt kẽm kim loại M hóa trị 2 được nhúng vô trong một lít hỗn hợp CuSO4 0,5M. Sau Khi lấy thanh M đi ra và cân nặng lại ,thấy lượng thanh tăng 8 gam, độ đậm đặc CuSO4 còn 0,3M. Hãy xác lập sắt kẽm kim loại M?

A. Fe

B. Mg

C. Zn

D. Pb

Xem đáp án

Đáp án C

M + Cu2+ → M2+ + Cu

Số mol Cu2+ phản xạ là: 1.(0,5 – 0,3) = 0,2 mol

Độ tăng lượng của thanh kim loaị M:

Xem thêm: no2 + koh

M = mCu – mM tan = 0,2.(64 – M) = 8

Suy ra: M = 24 là Zn

Câu 7. Cho m gam láo ăn ý bột những sắt kẽm kim loại Ni và Cu vô hỗn hợp AgNO3 dư. Khuấy kĩ cho tới Khi phản xạ kết đốc chiếm được 54 gam sắt kẽm kim loại. Mặt không giống cũng mang đến m gam láo ăn ý bột những sắt kẽm kim loại bên trên vô hỗn hợp CuSO4 dư, khuấy kĩ cho tới Khi phản xạ kết đốc, chiếm được sắt kẽm kim loại sở hữu lượng bởi (m + 0,5) gam. Giá trị của m là:

A. 15,5

B. 16

C. 12,5

D. 18,5

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi nNi = a mol; nCu = b mol sở hữu vô m gam láo hợp

Các phản xạ rất có thể xảy ra:

Ni + 2Ag+ → Ni2+ + 2Ag (1)

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag (2)

Ni + Cu2+ → Ni2+ + Cu (3)

- Từ (3) → ∆m↑ = (64 – 59).a = 0,5

→ x = 0,1 mol (*) - Từ (1) → nAg(1) = 0,2 mol

→ mAg(1) = 21,6 gam

→ mAg(2) = 54 – 21,6 = 32,4 gam → nAg(2) = 0,3 mol

→ nó = 0,15 mol (**) - Từ (*) ; (**) → m = 0,1.59 + 0,15.64 = 15,5 gam

Câu 8. Có 6 hỗn hợp riêng không liên quan gì đến nhau sau: NaCl, NaBr, KI, HCl, H2SO4, KOH. Để phân biệt
các hỗn hợp bên trên, tao rất có thể người sử dụng theo thứ tự những ăn ý hóa học nào là sau đây?

A. quì tím, khí clo, hỗn hợp HNO3

B. hỗn hợp AgNO3, khí clo, hồ nước tinh nghịch bột

C. quì tím, AgNO3, hỗn hợp BaCl2

D. phenolphtalein, hỗn hợp Pb(NO3)2

Xem đáp án

Đáp án C

Dùng quì tím phân biệt được 3 nhóm:

Nhóm 1 thực hiện quỳ tím trả thanh lịch màu sắc đỏ: HCl, H2SO4

Nhóm thứ hai thực hiện quỳ tím trả thanh lịch màu sắc xanh  là KOH

Nhóm loại 3 ko thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím: NaCl, NaBr, NaI

Dùng BaCl2 phân biệt group 1: Ống nghiệm vô xuất hiện tại kết tủa White thì hỗn hợp thuở đầu là H2SO4 ; còn sót lại là HCl ko hiện tại tượng

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2 HCl

Dùng AgNO3 nhằm phân biệt group 3: Ống nghiệm nào là mang đến kết tủa White là NaCl, kết tủa vàng nhạt nhẽo là NaBr, kết tủa vàng đậm là KI.

Phương trình phản xạ hóa học

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

NaBr + AgNO3 → AgBr + NaNO3

AgNO3 + NaI → AgI + NaNO3

Câu 9. Trong hỗn hợp muối bột NaCl sở hữu lộn NaBr và NaI. Để loại nhì muối bột này thoát khỏi hỗn hợp NaCl nên tổ chức Theo phong cách nào là bên dưới đây?

A. cô cạn láo ăn ý rồi sục khí Cl2 cho tới dư vào

B. mang đến láo liên minh dụng với hỗn hợp HCl đặc.

C. mang đến láo liên minh dụng với Cl2 tiếp sau đó đun rét.

D. mang đến láo liên minh dụng với AgNO3 tiếp sau đó đun nóng

Xem đáp án

Đáp án A

Để loại 2 muối bột này thoát khỏi NaCl, người tao mang đến hỗn hợp láo liên minh dụng với khí Cl2 dư, tiếp sau đó cô cạn hỗn hợp.

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

Câu 10. Nhận xét nào là tại đây ko đích thị về H2SO4?

A. H­­2SO4 tan đảm bảo chất lượng vô nước

B. Tại ĐK thông thường H2SO4 là hóa học rắn.

C. H2SO4 sở hữu tính axit mạnh.

D. H2SO4 đặc sở hữu tính háo nước.

Câu 11. Kết luận nào là ko đúng vào lúc nói tới H2SO4:

A. H2SO4 loãng sở hữu không thiếu đặc điểm cộng đồng của axit.

B. Khi xúc tiếp với H2SO4 đặc dễ làm cho phỏng nặng nề.

C. Khi trộn loãng axit sunfuric, chỉ được mang đến kể từ từ nước vô axit

D. H2SO4 đặc là hóa học bú mớm nước mạnh

Xem đáp án

Đáp án C

Nguyên tắc trộn loãng: Rót axit sunfuric (H2SO4) vô nước chứ không cần thực hiện ngược lại.

Thao tác trộn loãng: Cho nước tinh nghịch khiết vô ly thực nghiệm. Cho axit sunfuric vào một trong những ly không giống. Tỷ lệ axit/nước từng nào tùy thuộc vào phỏng loãng của hỗn hợp.

Câu 12. Dãy những hóa học ko tính năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Zn, ZnO, Zn(OH)2.

B. Cu, CuO, Cu(OH)2.

C. Na2O, NaOH, Na2CO3.

D. MgO, MgCO3, Mg(OH)2.

Xem đáp án

Đáp án B

Oxit bazo, bazo và một vài muối bột tính năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng

=> Đáp án: B vì thế sở hữu Cu đứng sau H2 ko tính năng được với H2SO4

.............................

Xem thêm: fe oh 3 hcl

Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một vài tư liệu liên quan 

  • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O
  • Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O
  • Ag2S + O2 → Ag + SO2
  • AgCl → Cl2 + Ag

Trên trên đây VnDoc đã mang cho tới chúng ta cỗ tư liệu rất rất hữu ích Ag + H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + H2O. Để sở hữu thành phẩm cao hơn nữa vô học hành, VnDoc nài trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài xích tập dượt Hóa học tập 9, Tài liệu học hành lớp 9 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Ngoài đi ra, VnDoc.com vẫn xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không tính phí bên trên Facebook: Luyện thi đua lớp 9 lên lớp 10. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.