Giới thiệu VAEGE

Được thành lập theo Quyết định số 142/2005/QĐ-BNV ngày 28/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam có Tên giao dịch tiếng Anh: Vietnam Association of Engineering Geology and Environment.

Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của những người hoạt động trong chuyên ngành Địa chất Công trình và Môi trường. Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam là hội thành viên của Tổng hội Địa chất Việt Nam. Hội hoạt động theo Điều lệ Hội và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục đích của hội là tập hợp đoàn kết rộng rãi những người hoạt động trong chuyên ngành Địa chất công trình và Môi trường nhằm giúp đỡ nhau phát huy tài năng và trí tuệ, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước góp phần xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước, có trụ sở tại Hà Nội. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài sản và tài chính riêng, có tài khoản tại Ngân hàng.

Hội Địa chất Công trình và Môi trường Việt Nam được gia nhập các tổ chức hội có cùng chuyên ngành trong khu vực và quốc tế theo quy định của pháp luật.